Skarbiec Holding

Skarbiec Holding podjął decyzję o rozpoczęciu negocjacji z akcjonariuszami Trigon TFI, mających na celu docelową zamianę posiadanych przez nich akcji Trigon TFI na akcje nowej emisji spółki w styczniu 2018 r., podała spółka, ujawniając opóźnioną informację poufną. Celem negocjacji jest osiągnięcie przez Skarbiec co najmniej 50% kapitału zakładowego Trigon TFI i zostanie jego podmiotem dominującym, podano także. "Powodem ujawnienia informacji poufnej jest okoliczność, że 18 czerwca 2018 r. spółka powzięła informację o nabyciu od akcjonariusza spółki, tj. Murapol jego pakietu akcji spółki, uprawniających do wykonywania 32,99% głosów na walnym zgromadzeniu przez spółkę Aoram Sp. z o.o. oraz o tym, że udziałowcami spółki Aoram jest grupa inwestorów, którzy są jednocześnie akcjonariuszami w ramach grupy Trigon" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie, spółka informuje, że negocjacje z akcjonariuszami Trigon TFI będą kontynuowane.

PKO BP

Gdyby do zysku netto PKO Banku Polskiego doliczyć kwotę zapłaconą w formie podatku bankowego, łączny wynik w tym roku sięgnąłby rekordowego poziomu 4,5 mld zł, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło. Zapowiedział także, że jeśli nie będzie gwałtownych zmian na rynku, PKO BP będzie wypłacał dywidendę procentowo wyższą niż za 2017 r.>>>> 

Getin Noble Bank

Rada nadzorcza Getin Noble zatwierdziła porządek obraz walnego zgromadzenia, które ma zdecydować o emisji akcji serii D i E po ok. 100 mln zł każda w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Cena emisyjna akcji serii D i E została ustalona na poziomie ceny nominalnej, tj. 2,73 zł za sztukę. >>>>  

Awbud

Grupa Awbud zawarła umowę na realizację prac budowlanych z firmą Tkalnia. Przedmiotem kontraktu jest wykonanie rewitalizacji dawnej fabryki włókienniczej przy ul. Grobelnej 8 w Pabianicach, polegającej na częściowej adaptacji budynków przemysłowych oraz budowie nowych obiektów wraz z towarzyszącą infrastrukturą, które łącznie tworzyć będą kompleks handlowo-rozrywkowy "Tkalnia", podała spółka. Ponadto Grupa Awbud wykona pełen wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy inwestycji. Wartość prac oszacowano na kwotę 45 mln zł netto. >>>> 

  
>>> Zobacz też rekomendacje   

Libet

Libet otrzymał od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) w Warszawie (oddział terenowy Wrocław) decyzję administracyjną, na mocy której wymierzono spółce karę pieniężną w wysokości 1 tys. zł za naruszenie obowiązku stosowania się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w okresie 10-31 sierpnia 2015 roku, wprowadzonych z uwagi na wysokie temperatury i niskie stany wód, poinformowała spółka. >>>> 

Hawe Telekom

Hawe Telekom w restrukturyzacji wycofał w całości z sądu propozycje układowe złożone przez zarząd, a obecnie pracuje obecnie nad nowymi propozycjami układowymi, określającymi sposób restrukturyzacji zobowiązań Hawe Telekom, które przedstawi w najbliższym możliwym terminie, podał Mediatel.>>>> 

Murapol

Grupa Murapol wprowadziła do oferty inwestycji Królewskie Tarasy 118 mieszkań, które powstaną w dwóch 5-kondygnacyjnych budynkach, poinformowała spółka. W sprzedaży dostępne są lokale 2-, 3- i 4- pokojowe o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 5,3 tys. m2. Prace związane z przygotowaniem terenu pod budowę rozpoczną się w listopadzie br., zaś przekazanie gotowych mieszkań nabywcom powinno nastąpić w styczniu 2020 r.>>>> 

T-Bull

T-Bull oczekuje, że kwota przychodu z "Top Speed 2" na jedno pobranie to 0,5 USD (1,85 zł), podała spółka. Średnia dzienna liczba pobrań na platformie Google Play zakładana jest na 20 tys.>>>> 

Arena.pl

Arena.pl rozpoczęła współpracę z PayU, wprowadzając na swojej platformie usługę "płacę później", poinformowała dyrektor marketingu Arena.pl Alina Wojna. >>>> 

Arts Alliance, Midven

Arts Alliance - spółka z grupy Midven - jest "na ostatnim etapie" prac związanych z dopuszczeniem akcji do obrotu na rynku NewConnect, poinformował prezes Zbigniew Stawinoga. Midven podtrzymuje, że chce przejść z rynku NewConnect na główny rynek GPW i nie wyklucza emisji akcji. >>>> 

Bioton

Bioton dzięki środkom pozyskanym ze sprzedaży SciGen - w wysokości ok. 100 mln zł - planuje zmniejszyć zadłużenie w bankach o kwotę ok. 30-35 mln zł, a pozostałe ok. 60 mln zł przeznaczyć na rozwój własnych analogów insulin w tym i przyszłym roku. 2018 rok Bioton ma zakończyć zyskiem netto. Spółka chce w 2020 rozpocząć rozmowy w sprawie komercjalizacji dwóch analogów z jednym z największych koncernów farmaceutycznych, poinformował prezes Robert Neymann. >>>> 

GPW

Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydowali o przeznaczeniu 92,34 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 2,2 zł na akcję, podała spółka.>>>> 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od lipca planuje rozpocząć wdrażanie nowych inicjatyw strategicznych, które ogłosi 27 czerwca, poinformował ISBnews.tv prezes Marek Dietl. >>>> 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) liczy, że trend odbudowywania się wartości obrotów będzie kontynuowany, poinformował ISBnews.tv prezes Marek Dietl.>>>> 

CCC

Akcjonariusze CCC zdecydowali o wypłacie dywidendy w kwocie 96 677 200 zł, która ma obejmować całość zysku jednostkowego netto spółki wypracowanego w roku 2017 w wysokości 37 372 525,22 zł, powiększonego o kwotę 57 304 674,78 zł przeniesioną z kapitału zapasowego, podała spółka. Dywidenda na akcję wyniesie 2,3 zł.>>>> 

Stalprodukt

Zwyczajne walne zgromadzenie Zakładów Górniczo-Hutniczych (ZCH) "Bolesław" zdecydowało o przeznaczeniu 99,67 mln zł z zysku netto za 2017 r., wynoszącego łącznie 202,12 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 6 zł na akcję, podał Stalprodukt, który posiada 94,92% akcji ZGH Bolesław. >>>>