Global Cosmed 

Akcjonariusze Global Cosmed zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 1,01 mln zł poprzez emisję 1,01 mln akcji serii M skierowaną do Arthura Melimonki w zamian za akcje spółki Global Cosmed Group, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy spółki z kwoty 86 326 086,00 zł do kwoty 87 338 652,00 zł, tj. o kwotę 1 012 566,00 zł, poprzez emisję 1 012 566 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 1,00 zł każda" – czytamy w uchwale. Cenę emisyjną jednej akcji serii M ustalono na 3,56 zł. 

ZUE

PKP Polskie Linie Kolejowe unieważniły przetarg na prace na linii kolejowej 131 na odcinku Nakło Śląskie - Kalina, w którym oferta ZUE została uznana za najtańszą, podało ZUE. "Spółka powzięła informację o unieważnieniu przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (zamawiający) postępowania przetargowego na zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych w formule 'projektuj i buduj' dla zadania pn. LOT B - prace na linii kolejowej 131 na odcinku Nakło Śląskie (km 29,000) – Kalina (km 66,800) w ramach projektu POIiŚ 5.1-14 pn.: 'Prace na linii kolejowej C-E-65 na odc. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz - Myksymilianowo' powołując się na przepisy art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy o prawie zamówień publicznych" - czytamy w komunikacie. 

ZUE podpisało z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy umowę na wykonanie robót dla zadania pn. "Przebudowę infrastruktury transportu szynowego w ciągu ul. Wojska Polskiego od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego, Szpitalna, Szarych Szeregów, Bełzy" w Bydgoszczy, podała spółka. Wartość umowy wynosi 52,8 mln zł netto (65 mln zł brutto). Termin realizacji zadania to październik 2019 roku. >>>> 

Sygnity

Akcjonariusze Sygnity zdecydowali o przeprowadzeniu programu emisji obligacji o wartości do 100 mln zł, a także w sprawie emisji do 10 mln akcji serii Z z wyłączeniem prawa poboru, emisji akcji serii AA o wartości do 17,25 mln zł i emisji do 30 mln akcji serii AB, wynika z uchwał nadzwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia wyrazić zgodę na przeprowadzenie przez spółkę programu emisji obligacji obejmującego wielokrotne dokonywanie przez spółkę emisji, w ramach różnych serii, obligacji, które nie będą obligacjami zamiennymi na akcje, obligacjami z prawem pierwszeństwa, obligacjami partycypacyjnymi, ani obligacjami wieczystymi" – czytamy w uchwałach. Walne określiło maksymalną wartość programu na kwotę 100 mln zł. Emisje obligacji w ramach programu będą dokonywane maksymalnie w okresie 3 lat od daty podjęcia uchwały.

Sygnity podpisało z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej umowę dotyczącą m.in. rozwoju oprogramowania i utrzymania w sprawności oprogramowania, podała spółka. Termin realizacji ustalono do końca I półrocza 2021 r., a maksymalne wynagrodzenie określono do kwoty 26,175 mln zł brutto. >>>> 

>>> Zobacz też notowania spółek giełdowych       

Enea

Akcjonariusze Enea zdecydowali o przeznaczeniu zysku za ub.r. w kwocie 1,81 mld zł na zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. >>>> 

CCC

CCC nabyło 40 tys. obligacji serii 1/2014 o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł w celu umorzenia, podała spółka. >>>> 

LUG

Akcjonariusze LUG zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 1,22 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,17 zł na akcję, podała spółka. >>>> 

T-Bull

T-Bull opublikuje prospekt emisyjny w środę, 27 czerwca, w formie elektronicznej na swojej stronie internetowej oraz stronie internetowej podmiotu oferującego oraz koordynującego, tj. Trigon Dom Maklerski, podała spółka. >>>> 

Akcjonariusze T-Bull zdecydowali o przeznaczyć całości zysku netto za ub.r. w kwocie 5,11 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. >>>>   

Idea Bank

Rada nadzorcza Idea Banku powołała Magdalenę Skwarzec, pełniącą dotychczas funkcję członka zarządu, na stanowisko wiceprezesa zarządu, podała instytucja. >>>> 

Redan

Akcjonariusze Redana zdecydowali o przeznaczeniu zysku osiągniętego przez spółkę w roku obrotowym 2017 w kwocie 4,37 mln zł na kapitał zapasowy oraz o uprawnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w jednym lub kilku kolejnych podwyższeniach do wysokości 3/4 kapitału zakładowego spółki w terminie nie później niż do dnia 25 czerwca 2021, wynika z uchwał walnego. >>>>  

Ultimate Games

Ultimate Games zawarł z Forever Entertainment umowę inwestycyjną w sprawie utworzenia spółki UF Games, podało Ultimate Games. >>>> 

Marie Brizard Wine & Spirits

Sprzedaż Marie Brizard Wine & Spirits w Polsce (MBWS) (z wyłączeniem efektów kursów walutowych) spadła o 61,8% r/r do 3 mln euro w I kwartale 2018 r., podała spółka. >>>> 

Serinus Energy

Serinus Energy zakończył testy na odwiercie Moftinu-1007 w Rumunii i uzyskał stabilny ostateczny poziom przypływu wynoszący 5,66 MMcf/d, podała spółka. >>>>  

>>> Zobacz też rekomendacje      

Silvair

Pierwotna oferta publiczna Silvair, Inc. rozpocznie się dziś od publikacji ceny maksymalnej, a jutro rozpoczną się zapisy w transzy inwestorów indywidualnych i book-building dla inwestorów instytucjonalnych, podano w prospekcie. Spółka zaoferuje do 2,4 mln nowych akcji i planuje pozyskać 43-50 mln zł brutto, które zamierza przeznaczyć na finansowanie dalszego rozwoju. >>>> 

Silvair ma nadzieję na osiągnięcie pozytywnych przepływów operacyjnych w ciągu dwóch lat, tak by finansować działalność z przychodów. Sprzedaż powinna rozpocząć się "lada moment", poinformowali członkowie zarządu spółki. >>>> 

Trakcja  

Akcjonariusze Trakcji zdecydowali o przeznaczeniu blisko 5,14 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję, poinformowała spółka. >>>>  

Grupa Kęty

Grupa Kęty szacuje, że w II kw. 2018 roku osiągnęła wstępnie ok. 65 mln zł zysku netto, tj. na poziomie porównywalnym z ub. roku, przy przychodach wysokości 735 mln zł i zysku EBITDA na poziomie 117 mln zł, podały Kęty. >>>>  

Baltona 

Akcjonariusze Baltony zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na kapitał zapasowy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. >>>>  

Vindexus

Wartość spłat z portfeli wierzytelności należących do grupy kapitałowej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus wyniosły 20,2 mln zł w II kw. (do 25 czerwca) wobec 18,9 mln zł kwartał wcześniej, podała spółka. >>>> 

PKN Orlen

Akcjonariusze PKN Orlen zdecydowali o przeznaczeniu 1,28 mld zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 3 zł na akcję, uchwaliło walne zgromadzenie. >>>>  

PKN Orlen nie widzi obecnie potrzeby emitowania kolejnej transzy euroobligacji, ale pod koniec 2019 r. może rozważyć emisję ze względu na potrzeby rolowania długu, poinformował członek zarządu Wiesław Protasewicz. >>>>   

PKN Orlen nie wyklucza pozyskania partnera do projektów farm offshore na Bałtyku, ale uznaje, że jest za wcześnie na podejmowanie decyzji w tej sprawie, poinformował członek zarządu Wiesław Protasewicz. >>>> 

Unipetrol

Unipetrol z Grupy PKN Orlen uruchomił produkcję paliwa lotniczego w rafinerii w Litvínovie, co zwiększy moce produkcyjne w tym segmencie o ok. 30%, do poziomu ok. 200 tys. ton rocznie, podał PKN Orlen. Dotychczas Unipetrol wytwarzał paliwo lotnicze jedynie w Kralupach. >>>> 

KGHM

Akcjonariusze KGHM Polskiej Miedzi podjęli uchwałę o zarządzeniu przerwy w obradach walnego zgromadzenia do 6 lipca 2018 r. do godziny 14:00. >>>> 

PGE

- PGE Energia Ciepła (PGE EC), spółka odpowiedzialna za realizację Strategii Ciepłownictwa Grupy PGE, podpisała z władzami Nowego Sącza oraz tamtejszym Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej list intencyjny zakładający rozwój istniejącego systemu ciepłowniczego i zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła w Nowym Sączu, podała spółka. >>>>   

Izostal, Stalprofil

Oferta konsorcjum Izostalu i Stalprofilu, warta 116,14 mln zł netto (142,85 mln zł brutto), została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy izolowanych rur stalowych dla zadania inwestycyjnego "Gazociąg DN 1000 Pogórska Wola - Tworzeń - zam. 2 o długości około 65 km", podał Stalprofil. >>>>   

Pekao

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Tomasza Mikody na stanowisko prezesa Pekao Banku Hipotecznego, podała Komisja. >>>> 

W Investments

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) cofnęła w całości zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej Domowi Maklerskiemu W Investments w związku z zaprzestaniem spełniania warunków, które były podstawą udzielenia zezwolenia, podała Komisja. >>>> 

Gekoplast, AB AviaAm Leasing 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) spółkom: Gekoplast (z dniem 13 lipca) i AB AviaAm Leasing (z dniem 13 lipca), podał urząd. >>>> 

CD Projekt

CD Projekt zakłada, że wyjście z bety gry Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana oraz premiera fabularnego dodatku Thronebreaker nastąpią w tym roku, poinformował członek zarządu ds. finansowych Piotr Nielubowicz. >>>> 

CD Projekt oczekuje, że budżet marketingowy Cyberpunk 2077 będzie większy niż w przypadku Wiedźmina 3: Dziki Gon, poinformował członek zarządu ds. finansowych Piotr Nielubowicz. Liczy on, że pokazanie rozgrywki z perspektywy pierwszej osoby (first person perspective - FPP), przy zachowaniu waloru klasycznej gry role-playing (RPG), zwiększy grupę potencjalnych odbiorców. >>>> 

Stalprodukt 

Akcjonariusze Stalproduktu zdecydowali o przeznaczeniu 16,74 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 3 zł na akcję, poinformowała spółka. >>>> 

Open Finance

Akcjonariusze Open Finance zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 rok, podała spółka. >>>>