WZ Redana zdecydowało o niewypłacaniu dywidendy i o kapitale docelowym


Warszawa, 26.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Redana zdecydowali o przeznaczeniu zysku osiągniętego przez spółkę w roku obrotowym 2017 w kwocie 4,37 mln zł na kapitał zapasowy oraz o uprawnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w jednym lub kilku kolejnych podwyższeniach do wysokości 3/4 kapitału zakładowego spółki w terminie nie później niż do dnia 25 czerwca 2021, wynika z uchwał walnego.
"Zwyczajne walne zgromadzenie Redan niniejszym postanawia o przeznaczeniu zysku osiągniętego przez spółkę w roku obrotowym 2017 w kwocie 4 376 tys. zł na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwale.
"Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w jednym lub kilku kolejnych podwyższeniach do wysokości 3/4 (trzy czwarte) kapitału zakładowego spółki (wg stanu na dzień 25 czerwca 2018 r.) w terminie nie później niż do dnia 25 czerwca 2021 roku. Akcje mogą być wydawane wyłącznie za wkłady pieniężne. Uchwały zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki dotyczące ceny emisyjnej akcji, liczby emitowanych akcji, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części, wymagają zgody rady nadzorczej w formie uchwały, z zastrzeżeniem że cena emisyjna nie będzie niższa niż średnia arytmetyczna ze średnich dziennych ważonych obrotami 90 notowań giełdowych, poprzedzających dzień podjęcia uchwały zarządu, pomniejszona o 10% dyskonta" - czytamy w innej uchwale.
Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r.
(ISBnews)