Firmy kredytowe i pożyczkowe w 2017 r. udzieliły ponad 5,8 tys. kredytów i pożyczek, czyli o 10,5 proc. więcej niż rok wcześniej - podał w czwartek GUS. Wartość udzielonych kredytów i pożyczek wzrosła o 14,9 proc., do 45,9 mld zł.

W 2017 r. badaniem zostało objętych 257 podmiotów prowadzących działalność pośrednictwa kredytowego i udzielających pożyczek ze środków własnych.

Jak podał Główny Urząd Statystyczny spośród wszystkich badanych firm, 126 udzielało pożyczek ze środków własnych, a 120 pośredniczyło w udzielaniu kredytów i pożyczek we współpracy z bankami. 11 firm prowadziło działalność mieszaną, czyli współpracowało z bankami i jednocześnie udzielało pożyczek ze środków własnych.

Reklama

"Spośród badanych podmiotów pośrednictwem kredytowym i udzielaniem pożyczek ze środków własnych, jako jedynym rodzajem prowadzonej działalności zajmowało się 156 przedsiębiorstw, w 63 była to działalność dominująca" - czytamy w komunikacie Urzędu.

Wśród badanych firm było 40 spółek akcyjnych, 160 z ograniczoną odpowiedzialnością, a pozostałe 57 to inne formy spółek. W 201 przedsiębiorstwach dominował kapitał krajowy, a w 55 zagraniczny, jedno przedsiębiorstwo miało zaś 50-proc. udział kapitału krajowego i zagranicznego. W grupie badanych podmiotów pośrednictwa kredytowego i udzielających pożyczek ze środków własnych 58 przedsiębiorstw należało do grup kapitałowych.

Na koniec 2017 r. w badanych przedsiębiorstwach pracowało ponad 23 tys. osób na podstawie umowy o pracę i blisko 15 tys. na podstawie umowy zlecenia, agencyjnej lub o dzieło. W firmach tych pracowało również ponad 8 tys. osób działających na własny rachunek.

Z usług firm pośrednictwa kredytowego i firm udzielających pożyczek ze środków własnych w 2017 r. skorzystało 5,187 tys. klientów (o 14,4 proc. więcej niż w roku poprzednim). Przedsiębiorstwa te najczęściej pozyskiwały klientów przez: internet (139), telefon (147). Jak podał GUS, przedsiębiorstwa te miały 8 tys. 501 stacjonarnych własnych punktów sprzedaży.

Badane firmy w 2017 r. uczestniczyły w zawarciu 5,884 tys. umów na kredyty i pożyczki (wzrost w skali roku o 10,5 proc.), z czego 5 834 tys. umów było zawartych z osobami fizycznymi i 49 tys. umów z przedsiębiorstwami. W ogólnej liczbie umów największą stanowiły pożyczki ze środków własnych (74,9 proc.), pożyczki gotówkowe (14,6 proc.) oraz kredyty gotówkowe (7,5 proc.).

W ubiegłym roku najwięcej udzielono pożyczek i kredytów z okresem kredytowania poniżej 12 miesięcy (4,224 tys.), z czego 60,8 proc. było tzw. "chwilówkami" (do jednego miesiąca).

W 2017 r. wartość udzielonych kredytów i pożyczek ogółem wzrosła o 14,9 proc., do 45,943 mld zł. Osobom fizycznym udzielono kredytów i pożyczek o wartości 38,4 mld zł (wzrost o 14,4 proc.), a przedsiębiorstwom - 7,098 mld zł (wzrost o 17,8 proc.). Największy udział w wartości udzielonych kredytów i pożyczek miały kredyty hipoteczne (45,1 proc.) oraz pożyczki udzielone ze środków własnych (32 proc.).

Jak podał GUS, monitoring udzielonych kredytów i pożyczek prowadziło 155 przedsiębiorstw. W windykacji zagrożonych należności – samodzielnie lub we współpracy z bankiem bądź z firmą windykacyjną – uczestniczyło 126 przedsiębiorstw.

Spośród 219 przedsiębiorstw, w których badana działalność była jedyną i dominującą, 169 firm prowadziło pełną księgowość, a 50 firm księgi przychodów i rozchodów.

Przychody z całokształtu działalności analizowanej grupy 169 przedsiębiorstw w stosunku do roku 2016 zwiększyły się o 8,7 proc. i wyniosły 6,850 mld zł.

Spośród tej grupy przedsiębiorstw 66 poniosło straty, pozostałe 103 wykazały zyski.