Przygotowania do wdrożenia euro to przedsięwzięcie rozłożone na trzy lata. Aby jednak prace przebiegały sprawnie, konieczne jest opracowanie narodowego planu przyjęcia euro, który będzie szczegółowym scenariuszem wprowadzenia wspólnej waluty.

Plan - według rządowych zapowiedzi - ma powstać do końca I kwartału 2009 r. Narodowy plan przyjęcia euro będzie zawierał ramy czasowe całego procesu, oraz podział zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy poszczególne instytucje. Konieczna będzie też prognoza kosztów, jakie poniesiemy w związku z nową walutą. Plan powinien przewidywać także pewne rozwiązania alternatywne oraz awaryjne.

Oczywiście większość elementów planu powinna zostać w niezmienionej postaci, aż do zakończenia procesów związanych z wprowadzeniem euro. Jednak szczegółowe działania zawarte w planie oraz sposoby zapobiegania zagrożeniom projektu czy nawet budżety poszczególnych zadań realizowanych w ramach planu powinny być stale weryfikowane. Jak twierdzą specjaliści, należy liczyć się z tym, że kolejne wersje planu będą publikowane średnio co trzy, sześć miesięcy.

Istotnym elementem planu będzie doprecyzowanie zasad nadzoru nad przebiegiem przygotowań w całej gospodarce oraz określenie, czy i w jakim zakresie sektor prywatny powinien być zobowiązany do raportowania postępów przygotowań do pełnomocnika rządu ds. wprowadzenia euro.

Ważnym elementem planu będzie też zidentyfikowanie instytucji i kluczowych osób z sektora finansów publicznych, które będą uczestniczyły w przygotowaniach. Główną rolę będą tu oczywiście pełniły NBP i Ministerstwo Finansów, ale przygotowania obejmą także inne jednostki finansów publicznych. Jak w każdym innym projekcie powołany powinien zostać Komitet Sterujący (lub kilka komitetów problemowych), zespoły robocze.

OPINIA

JAKUB BOJANOWSKI

partner w Zespole Zarządzania Ryzykiem w Deloitte

Praca ze stale zmieniającym się planem będzie wyzwaniem dla instytucji sektora publicznego, które są przyzwyczajone do realizowania z góry ustalonych i zabudżetowanych zadań. W przypadku przygotowań do euro należy pamiętać, że raz ustalony termin przyjęcia nowej waluty nie może być zmieniony i że elastyczne podejmowanie szybkich decyzji będzie ważniejsze od zachowania dyscypliny budżetowej. Kluczowym czynnikiem sukcesu będzie zapewnienie przepływu informacji o zmianach i zagrożeniach projektu od poszczególnych instytucji do pełnomocnika. Wyzwaniem dla pełnomocnika będzie zapewnienie, że identyfikowane bariery biurokratyczne lub budżetowe są usuwane na bieżąco i że podejmowane decyzje są odzwierciedlone w kolejnych wersjach planu.