Lagardere Travel Retail złożył w sądzie pozew o unieważnienie umów PPL i BaltonyWarszawa, 04.07.2018 (ISBnews) - Lagardere Travel Retail (LTR) wniósł do Sądu Okręgowego w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy pozew przeciwko Przedsiębiorstwu Państwowemu "Porty Lotnicze" (PPL) oraz Przedsiębiorstwu Handlu Zagranicznego "Baltona" o unieważnienie 14 umów najmu zawartych pomiędzy Baltoną a PPL, podała Baltona. Wartość przedmiotu sporu została określona przez LTR na kwotę 78,9 mln zł.

"Według wiedzy emitenta podstawą prawną żądania pozwu jest art. 70(5) Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym uczestnik przetargu może żądać unieważnienia zawartej umowy, jeżeli strona tej umowy, inny uczestnik lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik aukcji albo przetargu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami" – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z uzyskanymi informacjami pozew zawiera jednocześnie wniosek o zabezpieczenie w postaci: zakazu wydawania przez PPL spółce lokali objętych wyżej wymienionymi umowami najmu oraz zakazu wykonywania tychże umów najmu, podano także.

"Według informacji przekazanych emitentowi przez kontrahenta [PPL], wcześniejsze postępowanie przetargowe dotyczące najmu powierzchni komercyjnej na terenie Lotniska Chopina w Warszawie zostało przez kontrahenta zakończone bez wyboru oferty. Emitent w powyższym postępowaniu przetargowym nie brał udziału, a umowy najmu, które zostały zawarte przez emitenta z kontrahentem zostały zawarte w procesie negocjacji" – wskazano w informacji.

Spółka podkreśliła, że nie są jej znane żadne okoliczności, które mogłyby przemawiać za uznaniem, że do zawarcia umów najmu pomiędzy nią i kontrahentem doszło w wyniku naruszenia przepisów prawa lub dobrych obyczajów.

"Z powyższych względów, emitent nie dostrzega podstaw do uwzględnienia pozwu LTR o unieważnienie umów najmu zawartych przez emitenta z kontrahentem. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego emitent oczekuje na wpłynięcie odpisu pozwu oraz związanej z nim dokumentacji, o czym emitent poinformuje w trybie odrębnego raportu bieżącego. Emitent dokona całościowej analizy twierdzeń powyższego pozwu po jego doręczeniu przez sąd i zakreśleniu terminu na wniesienie odpowiedzi na pozew" – podsumowano w informacji.

Grupa kapitałowa Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A. zajmuje się sprzedażą towarów w sklepach wolnocłowych zlokalizowanych przede wszystkim w portach lotniczych oraz na przejściach granicznych. Od 2012 r. Baltona jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)