Jak zaznaczono w komunikacie zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów administracyjnych "w sprawach nieuregulowanych w ustawie, do NSA oraz do sędziów, urzędników i pracowników tego sądu, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Sądu Najwyższego".

"Kwestia określenia wieku przejścia sędziów NSA w stan spoczynku nie została uregulowana w tej ustawie, a zatem w tym zakresie przepisy ustawy o SN mają zastosowanie także do sędziów NSA. Prezes NSA, a także 33 sędziów tego sądu (orzekających w NSA oraz w wojewódzkich sądach administracyjnych), złożyło oświadczenie o woli dalszego zajmowania stanowiska" - poinformowano w komunikacie.

Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3 kwietnia, w dniu następującym po upływie trzech miesięcy od tego terminu w stan spoczynku przeszli z mocy prawa sędziowie SN, którzy ukończyli 65. rok życia. W związku z tym sędziowie ci od środy według ustawy przestali pełnić swe funkcje. Mogą oni dalej orzekać, jeśli w ciągu miesiąca od wejścia w życie nowej ustawy złożyli stosowne oświadczenie i przedstawili odpowiednie zaświadczenia lekarskie, a prezydent wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego SN.

W SN oświadczenia dotyczące woli pozostania na stanowisku z powołaniem na podstawę prawną nowej ustawy o SN złożyło dziewięciu sędziów. Natomiast w siedmiu kolejnych oświadczeniach sędziowie powołali się bezpośrednio na Konstytucję RP, nie dołączyli także zaświadczeń o stanie zdrowia. Oświadczenia - zgodnie z przepisami - będzie opiniowała Krajowa Rada Sądownictwa, a następnie prezydent będzie podejmował decyzje. Z kolei 11 sędziów SN - w tym I prezes Małgorzata Gersdorf - nie złożyło takich oświadczeń.

Prezydencki minister Andrzej Dera poinformował w czwartek, że prezydent Andrzej Duda wysłał w czwartek imienne pisma do sędziów SN i NSA, którzy nie złożyli oświadczenia o woli dalszego orzekania, ze stwierdzeniem, że na mocy ustawy o Sądzie Najwyższym z dniem 4 lipca przeszli w stan spoczynku. Minister powiedział, że pisma otrzymało kilkanaście osób, w tym prof. Gersdorf. (PAP)

autor: Marcin Jabłoński