Murapol otrzymał kolejne żądania wykupu obligacji serii T, U, W i ZWarszawa, 31.07.2018 (ISBnews) - Murapol otrzymał żądania wykupu kolejnych łącznie 2 969 obligacji serii T, U, W, i Z, wynika z komunikatu spółki.

"Zarząd Murapol informuje, że w dniu 30 lipca 2018 roku emitent otrzymał:

- dwa żądania zobowiązujących go do nabycia łącznie 103 sztuk obligacji serii T na podstawie punktów 7.2.03 lit. p oraz 7.2.05 warunków emisji obligacji serii T; która to seria obejmowała łączną ilość obligacji 10 000 o wartości nominalnej 1000 zł, tj. łączna wartość nominalna serii wynosiła 10 mln zł;

- cztery żądania zobowiązujących go do nabycia łącznie 205 sztuk obligacji serii U na podstawie punktów 7.2.03 lit. p oraz 7.2.05 warunków emisji obligacji serii U; która to seria obejmowała łączną ilość obligacji 5 000 o wartości nominalnej 1000 zł, tj. łączna wartość nominalna serii wynosiła 5 mln zł;

- osiem żądań zobowiązujących go do nabycia łącznie 865 sztuk obligacji serii W na podstawie punktów 7.2.03 lit. p oraz 7.2.05 warunków emisji obligacji serii W; która to seria obejmowała łączną ilość obligacji 11 827 o wartości nominalnej 1000 zł, tj. łączna wartość nominalna serii wynosiła 11,827 mln zł;

- dziesięć żądań zobowiązujących go do nabycia łącznie 1 796 sztuk obligacji serii Z na podstawie punktów 7.2.03 lit. p oraz 7.2.05 warunków emisji obligacji serii Z; która to seria obejmowała łączną ilość obligacji 13 173 o wartości nominalnej 1000 zł, tj. łączna wartość nominalna serii wynosiła 13,173 mln zł" - czytamy w komunikacie.

W części uzasadnień ww. żądań podano, że zostały one złożone w związku z dokonaniem przez spółkę pośrednio zależną od Murapolu tj. (i) Partner przedterminowego wykupu obligacji serii A oraz (ii) Abadon Real Estate w przedmiocie przedterminowego wykupu obligacji serii 011, podano również.

Murapol podkreśla, że żądania skierowane przez obligatariuszy nie następują wskutek naruszenia przepisów ustawy o obligacjach ani warunków emisji obligacji, lecz jest jedynie konsekwencją realizacji jednego z uprawnień obligatariuszy określonych w warunkach emisji obligacji serii T, U, W i Z (tj. uprawnienia obligatariuszy do żądania przedterminowego wykupu obligacji).

"Zgodnie z postanowieniami z 7.2.03 lit. p warunków emisji obligacji serii T, U, W i Z przypadkiem przedterminowy wykupu na żądanie obligatariusza jest wskazana wyżej sytuacja, w której to emitent lub podmiot holdingu (jak miało to miejsce w przypadku powołanych wyżej spółek Partner S.A. i Abadon Real Estate S.A.) wykupi lub podejmie decyzję o przedterminowym wykupie jakichkolwiek obligacji o terminie zapadalności przypadającym po terminie zapadalności obligacji serii T, U, W lub Z, chyba że Murapol S.A. dokona jednocześnie wykupu obligacji serii T, U, W lub Z. Wystąpienia takiego przypadku [...] zmaterializowało po stronie Murapol S.A. obowiązek informacyjny z 7.2.04 warunków emisji obligacji serii T, U, W i Z, tj. obowiązek bezzwłocznego poinformowania obligatariuszy o wystąpieniu takiego przypadku. Obowiązek ten został zrealizowany w treści raportu bieżącego emitenta nr 39/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. i raportu bieżącym Abadon Real Estate S.A. nr 25/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. Powyższe działanie emitenta umożliwiło obligatariuszom serii T, U, W i Z realizowanie ich uprawnienia z 7.2.05 warunków emisji obligacji serii T, U, W i Z, tj. uprawnienia do żądania przedterminowego wykupu obligacji na żądanie obligatariuszy. Uprawnienie to może być realizowane - o ile tylko taka jest intencja obligatariusza - poprzez złożenie przez obligatariusza żądania przedterminowego wykupu w formie pisemnej na adres emitenta i depozytariusza, które to żądanie może zostać złożone w okresie od wystąpienia zdarzenia uprawniającego obligatariusza do złożenia takiego żądania do upływu 30 dni od dnia, w którym emitent zawiadomił obligatariusza o takiej okoliczności. Emitent zobowiązany będzie przy tym dokonać przedterminowego wykupu na żądanie obligatariusza w terminie 30 dni od otrzymania uprawnionego żądania i tylko w zakresie objętym żądaniem" - czytamy dalej.

Murapol dotychczas w pełni i terminowo wykonywał wszystkie obowiązki wynikające z wyżej powołanych warunków emisji oraz deklaruje, iż nadal będzie wykonywał wszystkie obowiązki wynikające z wyemitowanych obligacji, podsumowano.

Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Obecna oferta mieszkaniowa Grupy dostępna jest w kilkunastu miastach.

(ISBnews)