"Mając na uwadze uzasadnione podejrzenie naruszenia przepisów prawa w związku z obrotem akcjami spółki Krezus SA, Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 9 sierpnia 2018 r. wydała postanowienia o wszczęciu postępowań administracyjnych w przedmiocie:

1) nałożenia na Taleja Sp. z o.o. kary pieniężnej na podstawie art. 97 ust. 1a albo 1b ustawy o ofercie publicznej, w związku z podejrzeniem naruszenia art. 69 ustawy o ofercie publicznej (nieterminowe przekazanie notyfikacji o zbyciu znacznego pakietu akcji);

2) nałożenia na Taleja Sp. z o.o. kary pieniężnej na podstawie art. 175 ust. 1 albo ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w związku z podejrzeniem naruszenia art. 19 ust. 1 w zw. z ust. 8 rozporządzenia MAR (nieterminowe przekazanie notyfikacji o transakcjach insiderów);

3) nałożenia na prezesa zarządu Krezus kary pieniężnej na podstawie art. 175 ust. 1 albo ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w związku z podejrzeniem naruszenia art. 19 ust. 1 w zw. z ust. 8 rozporządzenia MAR (nieterminowe przekazanie notyfikacji o transakcjach insiderów);

4) nałożenia na prezesa zarządu Krezus SA kary pieniężnej na podstawie art. 174 ust. 1 albo ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w związku z podejrzeniem naruszenia art. 19 ust. 11 rozporządzenia MAR (dokonanie transakcji w okresie zamkniętym);

5) nałożenia na Karo-Biuro Handlu Zagranicznego sp. z o.o. kary pieniężnej na podstawie art. 175 ust. 1 albo ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w związku z podejrzeniem naruszenia art. 19 ust. 1 w zw. z ust. 8 rozporządzenia MAR (nieterminowe przekazanie notyfikacji o transakcjach insiderów)" - czytamy w komunikacie.

Według KNF spółka Krezus 4 sierpnia 2018 r. przekazała do publicznej wiadomości dwa raporty, w których poinformowała o transakcjach sprzedaży znacznego pakietu akcji spółki przez Taleja Sp. z o.o. Z raportów tych wynika, że w okresie od 24 kwietnia do 13 czerwca 2018 r. Taleja Sp. z o.o. zawierała transakcje kupna i sprzedaży, w wyniku których finalnie zmniejszyła swój stan posiadania o 11 052 064 akcje spółki o łącznej wartości 21 243 883,00 zł, które stanowiły 20,2% ich ogólnej liczby. Komisja wskazała, że oznacza to, że Taleja Sp. z o.o. nie wypełniła w terminie obowiązków notyfikacyjnych wynikających z powyższych aktów prawnych. Opóźnienie wykonania tych obowiązków wyniosło ponad 3 miesiące, a jako powód opóźnienia podano błędną interpretację prawa. 

W ramach podjętych działań nadzorczych KNF ustaliła, że poza Taleja Sp. z o.o. jeszcze dwaj inni inwestorzy (osoba pełniąca obowiązki zarządcze w spółce oraz osoba blisko z nią związana) byli zobowiązani do przekazania do Komisji oraz za pośrednictwem spółki do publicznej wiadomości informacji o istotnych transakcjach zawartych na akcjach spółki Krezus SA.

"Mając powyższe na uwadze, w dniu 6 sierpnia 2018 r. Komisja skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki Krezus SA. Obrót akcjami spółki został zawieszony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA o godz. 15:29" - czytamy także.

Według KNF, spółka Krezus 6 sierpnia 2018 r. o godz. 22:41 i 22:42 przekazała do publicznej wiadomości w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR kolejne dwa raporty zawierające powiadomienia przekazane przez prezesa zarządu spółki oraz przez osobę blisko z nim związaną (tj. Karo-Biuro Handlu Zagranicznego Sp. z o.o.) o dokonanych transakcjach na akcjach spółki.

Z raportów tych wynika, że prezes zarządu Krezus w okresie pomiędzy 18 kwietnia 2018 r. a 30 maja 2018 r. dokonał transakcji sprzedaży 1 148 133 akcji spółki o łącznej wartości 3 789 424,00 zł. Natomiast Karo-Biuro Handlu Zagranicznego Sp. z o.o. w okresie pomiędzy 26 marca 2018 r. a 23 maja 2018 r. nabyła 241 800 akcji spółki o łącznej wartości 644 400,00 zł (z ustaleń Komisji wynika, że łączna wartość tych transakcji wynosi 783 070,21 zł) i sprzedała 759 535 akcji spółki o łącznej wartości 2 271 948,50 zł (z ustaleń Komisji wynika, że łączna wartość tych transakcji wynosi 2 272 166,07 zł), podano także.

"Wskazane podmioty nie wypełniły w terminie obowiązków notyfikacyjnych wynikających z art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR. Opóźnienie wykonania tych obowiązków wyniosło, w przypadku prezesa zarządu spółki ponad 3 miesiące, a w przypadku Karo-Biuro Handlu Zagranicznego Sp. z o.o. ponad 4 miesiące. Jako powód opóźnienia w obu przypadkach podano przeoczenie i zaniedbanie prezesa zarządu spółki Krezus SA, będącego jednocześnie prezesem zarządu Karo-Biuro Handlu Zagranicznego Sp. z o.o." - czytamy także.

Co się dzieje w Krezusie? Notowania spółki na GPW zawieszone na wniosek KNF