BOŚ 

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) ogłosił zamiar przedterminowego wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych serii D wyemitowanych 18 maja 2011 r. o wartości nominalnej 100 mln zł. Wcześniejszy wykup obligacji nastąpi 18 listopada br., podał bank.   

Action

Sąd rejonowy w Krakowie stwierdził prawomocność postanowienia tego sądu z dnia 18.05.2018 r. o zatwierdzeniu układu w postępowaniu upadłościowym SFK Sp. z o.o. w upadłości, spółki zależnej od Action w restrukturyzacji, podał Action. "Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych stwierdził prawomocność postanowienia tego Sądu z dnia 18.05.2018 r. o zatwierdzeniu układu w postępowaniu upadłościowym SFK Sp. z o.o. w upadłości spółki zależnej emitenta" - czytamy w komunikacie.

Monnari Trade

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte w sierpniu br. przez grupę kapitałową Monnari Trade wyniosły ok. 16,3 mln zł i były wyższe o 0,63% r/r, podała spółka. "Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych w okresie styczeń-sierpień 2018 roku wyniosła ok. 142,4 mln zł. Przychody te były niższe o 5,19 % od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku (150,2 mln zł)" - czytamy w komunikacie.

QubicGames

QubicGames podpisał umowę z I.V.O Games Sp. z o.o. na wykonanie gry pod roboczą nazwą "Dragon" w wersji early access chapter one na platformę Nintendo Switch i komputery PC/Mac, podała spółka. >>>> 

Wirtualna Polska

Grupa WP odnotowała 18,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 12,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Grupa WP liczy, że jeszcze w tym roku sfinalizuje kolejną akwizycję, poinformował prezes Jacek Świderski. Firma rozgląda sie za przejęciami w e-commerce, również z działalnością w regionie środkowoeuropejskim. >>>> 

Grupa WP spodziewa się, że segment e-commerce sięgnie docelowo ok. 75% całkowitych przychodów z 58% obecnie, poinformował prezes Jacek Świderski.>>>> 

Grupa WP liczy, że powinny w tym roku być miesiące pozytywnej rentowności EBITDA segmentu TV, poinformował prezes Jacek Świderski.>>>> 

Rafako

Rafako odnotowało 6,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 2,34 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Rafako liczy na pozyskanie kontraktów o łącznej wartości wyższej niż 1 100 mln zł w tym roku i planuje rewizję strategii, poinformowała prezes Agnieszka Wasilewska-Semail.>>>> 

Rafako liczy na kontynuację pozytywnych trendów w wynikach w II półroczu, poinformowali członkowie zarządu spółki >>>> 

LC Corp

LC Corp odnotował 147,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 42,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Agora

Współpraca między Ruch, a Agora będzie kontynuowana na podstawie umów krótkoterminowych, podał dystrybutor. >>>>  

Master Pharm

Master Pharm odnotował 3,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2018 r. wobec 1,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Gino Rossi

Zarząd Gino Rossi uznaje wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko Simple Creative Products wobec trwających negocjacji pomiędzy stronami bez uprzedzenia, za "bezprawną próbę" wpływu na pozycję negocjacyjną w ramach transakcji, podała spółka. >>>> 

>>> Zobacz też wyniki finansowe spółek 

Mostostal Zabrze

Mostostal Zabrze skierował do Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu wezwanie na arbitraż przeciwko Wood Environment & Infrastructure Solutions, Inc., podała spółka.>>>> 

Inpro

Inpro odnotowało 4,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 3,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Altus TFI 

Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI), z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 12 999 888 639,04zł na koniec sierpnia, podało TFI. Miesiąc wcześniej ich wartość wynosiła 13 377 060 327,86 zł.>>>> 

Zarząd Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) podjął decyzję o likwidacji sześciu następujących subfunduszy w ramach Altus Funduszy Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego, podała spółka. Wartość aktywów netto tych subfunduszy na 5 września br. wynosiła 128,7 mln zł, podała spółka.>>>> 

PMPG Polskie Media

PMPG Polskie Media dokonały odpisu aktualizującego na kwotę 0,48 mln zł, co wpłynie na obniżenie o tę kwotę zarówno jednostkowego, jak i skonsolidowanego wyniku finansowego, podała spółka.>>>> 

>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych

GetBack

Rada nadzorcza GetBack w restrukturyzacji postanowiła m.in. oddelegować Paulinę Pietkiewicz - członka RN - na okres do 5 grudnia 2018 r. włącznie, do czasowego wykonywania czynności członka zarządu spółki odpowiedzialnego za pion zapewnienia zgodności (compliance) oraz za pion prawny, podała spółka.>>>> 

GLG Pharma

GLG Pharma otrzymała raport za częściowy za etap I prac, który obejmował badanie poszukiwania dawek - DRF (Dose Range Finding) przygotowany przez Instytut Przemysłu Organicznego z siedzibą w Warszawie, podała spółka.>>>> 

CDRL

CDRL zanotowało w sierpniu br. 14,6 mln zł przychodów ze sprzedaży w polskich sklepach i 2,3 mln zł przychodów w polskim kanale e-commerce, poinformowała spółka. Odpowiada to spadkowi o 5% r/r i wzrostowi o 52% r/r.>>>> 

EPP

EPP odnotował wzrost zysku przypadającego na akcjonariuszy o 32% do 48,3 mln euro. Przychód netto wzrósł z kolei o 45% do 66,2 mln euro, podała spółka. Przejęcie przez EPP pierwszej transzy portfolio M1 powiększyło portfel nieruchomości komercyjnych spółki o 194 000 m2, zwiększając wartość portfela aktywów do ponad 2 mld euro. Wartość aktywów netto (NAV) na akcję wzrosła o 4% do 1,37 euro.>>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje  

Baltony 

Skonsolidowane przychody Baltony wyniosły 46,44 mln zł w sierpniu 2018 r. i były wyższe o 54% r/r, podała spółka.>>>> 

Torpol

Torpol spodziewa się przekroczenia 1 mld zł przychodów i osiągnięcia zysku netto w bieżącym roku, poinformował prezes Grzegorz Grabowski.>>>> 

Torpol pozostaje aktywny w pozyskiwaniu kontraktów na krajowym rynku kolejowym i ocenia, że jest blisko podpisania umowy m.in. na prace w Porcie Gdynia za ok. 1,5 mld zł netto (z czego na spółkę przypada ok. 50%), poinformował prezes Grzegorz Grabowski.>>>> 

Torpol liczy, że jego spółka zależna Torpol Oil&Gas znacznie rozbuduje swój portfel zamówień w przyszłym roku i wykaże on dwucyfrowe marże, poinformował prezes Grzegorz Grabowski.>>>>