Lokum Deweloper ma przedwstępną umowę nabycia 15 ha gruntów we Wrocławiu


Warszawa, 13.09.2018 (ISBnews) - Olczyk Lokum 11, spółka w 100% zależna od Lokum Deweloper, zawarła z dwiema spółkami niepowiązanymi z grupą kapitałową Lokum Deweloper (GK LD), a powiązanymi ze sobą kapitałowo, w ramach jednej biznesowej transakcji i na takich samych warunkach dwie przedwstępne umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych we Wrocławiu, o łącznej powierzchni ok. 15 ha wraz z własnością położonych na jednym z gruntów budynków stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności, podał Lokum Deweloper. Szacowana całościowa kwota ceny, łącznie z obu transakcji, może wynieść ok. 100 mln zł netto.
Zawarcie umów przyrzeczonych nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nastąpi co do jednej z nich nie później niż do 12 grudnia 2021 r. oraz co do drugiej nie później niż do 15 marca 2021 r., podano w komunikacie.

"Przyszłą cenę sprzedaży strony umów przedwstępnych ustaliły jako sumę kwot netto:
- łączna kwota stała, która zostanie zapłacona przy podpisaniu umów przyrzeczonych w wysokości 70 mln zł netto,
- łączna kwota dodatkowa, dla wyliczenia której strony umów przedwstępnych ustaliły jednakową metodykę w oparciu m.in. o planowane liczby metrów kwadratowych PUM oraz PUU wynikającej z ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na budowę dla całej nieruchomości bądź wyliczonej z uchwalonego dla całej nieruchomości miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz kwoty 700 zł netto za każdy metr kwadratowy PUM/PUU przy uwzględnieniu wytycznych projektowych stosowanych przez spółki z GK LD.
Strony umów przedwstępnych przewidują, iż szacowana całościowa kwota ceny, łącznie z obu transakcji może wynieść ok. 100 mln zł netto" - czytamy w materiale.
Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz sprzedających kwot zadatków, które zostaną zaliczone na poczet ceny sprzedaży, w wysokości łącznie 5 mln zł netto, podano również.
"Emitent wskazuje, iż do dnia zawarcia umów przyrzeczonych nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zawrze ze sprzedającym umowy poręczenia za zobowiązania spółki kupującej z tytułu obowiązku zapłaty kwoty dodatkowej. Poręczenie będzie obowiązywało przez okres maksymalny 8 lat od zawarcia umowy przyrzeczonej" - czytamy dalej.
Na nieruchomości Lokum Deweloper planuje realizację przedsięwzięcia deweloperskiego w postaci budynków wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi i usługami.
Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia. Od 2014 r. jego obligacje są notowane na rynku Catalyst, natomiast w 2015 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW.
(ISBnews)