Najwyższa z nałożonych kar (5 mln zł) związana jest z brakiem zapewnienia wykonywania zadań depozytariusza funduszy znajdujących się obecnie w likwidacji: Inwestycje Selektywne FIZAN, Lasy Polskie FIZAN, Inwestycje Rolne FIZAN, Vivante FIZAN oraz brakiem nadzoru nad zapewnieniem zgodności działalności inwestycyjnej tych funduszy z postanowieniami ich statutów lub przepisami prawa, a także w związku z brakiem zapewnienia możliwości dokonania wykupu certyfikatów inwestycyjnych Vivante FIZAN na poziomie określonym w statucie funduszu.

"W toku przeprowadzonego postępowania administracyjnego Komisja ustaliła, że w związku z wykonywaniem funkcji depozytariusza przez Raiffeisen Bank Polska doszło do szeregu nieprawidłowości" - napisano w komunikacie.

Kara 400 tys. zł została nałożona w związku z naruszeniem przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych przy pełnieniu przez Raiffeisen Bank Polska funkcji depozytariusza kolejnych funduszy: CC46 FIZ, CC12 FIZ, CC58 FIZ AN oraz Macromoney FIZ AN.

Kolejna kara, w wysokości 500 tys. zł, ma związek z niezapewnieniem przez Raiffeisen Bank Polska w okresie od 31 grudnia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r., aby wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego Inventum 14 FIZAN oraz wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego Inventum 20 FIZAN była obliczana zgodnie z przepisami prawa.

W załączniku zamieszczamy komunikat KNF dotyczący nałożenia kar na Raiffeisen Bank Polska.

>>> Polecamy: KNF pomoże GetBackowi negocjować z bankami