Aktualna łączna kwota roszczeń PFRON wobec Grupy Impel wynosi 34,4 mln złWarszawa, 19.09.2018 (ISBnews) - Impel Facility Services, spółka zależna Impela, otrzymała dwa pisma z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), dotyczące wezwania do zapłaty 10 386 497 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranego dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie zwrotu 2 216 118 zł tytułem nienależnie pobranego dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, podała spółka. Obecnie łączna kwota roszczeń PFRON wobec spółek Grupy Impel wynosi 34 401 723 zł.

Pisma otrzymane przez Impel Facility Services to:

"(1) wezwanie do zapłaty kwoty 10 386 497 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranego dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych za okresy rozliczeniowe obejmujące określone w wezwaniu miesiące w latach od 2013 do 2017 roku. Jako podstawę wezwania PFRON wskazał uzyskaną informację z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o nieterminowej wpłacie składek na ubezpieczenia społeczne. PFRON wskazał, że niewypełnienie obowiązku zwrotu pobranego dofinansowania w terminie trzech miesięcy od otrzymania wezwania skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego z urzędu, wydaniem decyzji administracyjnej nakazującej zwrot środków do PFRON i skierowaniem sprawy na drogę postępowania administracyjnego,

(2) zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zwrotu 2 216 118 zł tytułem nienależnie pobranego dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych za okresy rozliczeniowe obejmujące określone miesiące w latach 2007 oraz 2008. Jako podstawę wszczęcia postępowania PFRON wskazał uzyskaną informację z ZUS o nieterminowej wpłacie składek na ubezpieczenia społeczne" - czytamy w komunikacie.

Wskazane roszczenia mają ten sam charakter, jak roszczenia PFRON zgłaszane w 2016 roku oraz w okresach wcześniejszych, które były prezentowane w sprawozdaniach okresowych spółki i są w taki sam sposób oceniane przez zarząd jako niezasadne, podano również.

"Obecnie łączna kwota roszczeń PFRON wobec spółek Grupy Impel wynosi 34 401 723 zł w tym: (1) wynikających ze wszczętych postępowań administracyjnych niezakończonych decyzjami: 20 776 978 zł, (2) wynikających z decyzji PFRON 3 238 248 zł (spółki emitenta odwołały się od wszystkich negatywnych dla nich decyzji), (3) z wezwań do zapłaty poprzedzających wszczęcie postępowań administracyjnych 10 386 497 zł" - czytamy dalej.

Dodatkowo spółka stoi na stanowisku, że kwoty objęte zawiadomieniem o wszczęciu postępowania w sprawie zwrotu dofinansowań (pkt. 2 powyżej) nie mogą być przedmiotem dochodzenia ze względu na przedawnienie, podano także.

Grupa Impel jest czołowym w Polsce dostawcą usług (m.in. utrzymania porządku i czystości, ochrony mienia, usług finansowych) dla instytucji i przedsiębiorstw.

(ISBnews)