EuroRating obniżył perspektywę ratingu Eurocashu do negatywnej ze stabilnej


Warszawa, 26.09.2018 (ISBnews) - EuroRating obniżył perspektywę ratingu kredytowego nadanego spółce Eurocash do negatywnej ze stabilnej, podała agencja. Sam rating został utrzymany na dotychczasowym poziomie B+.
"Zmiana perspektywy ratingu Eurocash S.A. na negatywną związana jest z głównie z ponownym pogorszeniem struktury pasywów spółki, a także z systematycznym spadkiem osiąganych wyników finansowych" - czytamy w komunikacie.
EuroRating zwraca uwagę na fakt, że po II kwartale 2018 r. wskaźnik finansowania aktywów kapitałem własnym wyniósł zaledwie 14,4%, co było poziomem najniższym od siedmiu lat. Po korekcie o wartości niematerialne i prawne wskaźnik ten przyjmował już natomiast głęboko ujemny poziom -26,5%, co było wartością najniższą w historii spółki. Również wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem długoterminowym (wynoszący zaledwie 0,35) był na koniec czerwca najniższy w historii. Najwyższą od kilku lat wartość (1,9) osiągnęła natomiast relacja długu finansowego netto do znormalizowanego EBITDA, podano również.
"W obszarze oceny finansowania do czynników negatywnych agencja zalicza przy tym nie tylko rosnącą wartość zobowiązań spółki, lecz także systematycznie pogarszającą się ich strukturę czasową. W ciągu ostatnich kwartałów już niemal całość zobowiązań Eurocashu miała charakter krótkoterminowy (dotyczy to nie tylko zobowiązań handlowych, lecz również długu finansowego)" - czytamy dalej.
EuroRating wskazuje, że wzrost wartości zobowiązań krótkoterminowych skutkuje coraz wyższą ujemną wartością kapitału obrotowego netto (który na koniec II kwartału b.r. osiągnął już poziom -1,9 mld zł) i pogarszaniem pozycji płynnościowej spółki.
"Agencja zaznacza, że jakkolwiek grupa Eurocash utrzymuje w ostatnich latach stale relatywnie wysoki poziom marży brutto na sprzedaży, to systematycznej erozji ulegają marże na niższych poziomach rachunku zysków i strat, a znormalizowany wynik netto liczony dla czterech ostatnich kwartałów był na koniec czerwca b.r. najniższy od dziesięciu lat (podczas gdy skonsolidowane przychody spółki wzrosły w tym czasie niemal trzykrotnie)" - czytamy.
W kontekście agresywnej struktury finansowania spółki oraz pogarszającej się rentowności EuroRating negatywnie ocenia dokonywanie przez Eurocash w ostatnim czasie kolejnych dużych przejęć oraz kontynuację wypłat dywidend dla akcjonariuszy.
Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo obniżenia nadanego spółce ratingu w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3, podano także.
"Negatywnie na bieżący poziom oceny wiarygodności kredytowej Eurocash S.A. mogłyby wpływać m.in. dalszy wzrost udziału zobowiązań w strukturze pasywów i/lub wzrost wartości zadłużenia finansowego; dalsze pogorszenie osiąganych znormalizowanych wyników finansowych i/lub przepływów z działalności operacyjnej; dalsze pogorszenie sytuacji płynnościowej; kontynuacja ponoszenia wysokich nakładów inwestycyjnych (w tym na akwizycje innych podmiotów); a także kontynuacja wypłat zbyt wysokich (jak na obecne możliwości spółki) dywidend dla akcjonariuszy" - czytamy dalej.
Pozytywny wpływ na ocenę ratingową spółki mogłoby mieć: trwała poprawa osiąganych wyników finansowych oraz generowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej; utrzymywanie się nakładów inwestycyjnych na relatywnie niskich poziomach; istotne zwiększenie udziału kapitału własnego w strukturze pasywów; znaczące wydłużenie terminów zapadalności zobowiązań finansowych; a także istotna poprawa w obszarze sytuacji płynnościowej spółki, podsumowano.
(ISBnews)