Minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli są ustalane przez ministra odpowiedzialnego za oświatę. Na wysokość zarobków wpływ ma stopień awansu zawodowego, a także poziom wykształcenia nauczyciela i przygotowanie do pracy z dziećmi. Minimalne stawki płac zaczynają się już od 1877 PLN dla nauczycieli z dyplomem licencjata bez przygotowania pedagogicznego, a kończą się stawką 3317 PLN dla nauczycieli z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym.

W skład wynagrodzenia nauczyciela, poza wynagrodzeniem zasadniczym, zaliczamy dodatki i nagrody wyróżnione w Karcie nauczyciela:

*dodatek za wysługę lat. Wypłacany miesięcznie po czwartym roku pracy w wysokości 1-20% wynagrodzenia zasadniczego.
*dodatek motywacyjny. Jego kwota jest uzależniona od gminy, w której pracuje nauczyciel.
*dodatek funkcyjny. Przysługuje nauczycielom na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich.
*dodatek za warunki pracy. Przysługuje między innymi nauczycielom praktycznej nauki zawodu szkół górniczych, leśniczych, rolniczych i medycznych.
*wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i zastępstwa.
*nagroda jubileuszowa. Po:
20 latach pracy nauczyciel otrzymuje
75% wynagrodzenia miesięcznego,
25 latach 100%,
30 latach 150%,
35 latach 200%,
40 latach 250%.

* dodatkowe wynagrodzenie roczne; 13-ta pensja.

* nagrody za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze;

Średnie zarobki nauczycieli

Karta nauczyciela określa średnie wynagrodzenia nauczycieli w postaci procenta kwoty bazowej, która jest ustalana na podstawie ustawy budżetowej.


Od 1 kwietnia do 31 grudnia 2018 roku kwota bazowa wynosi 2 900,20 PLN, poprzednia była niższa o 147,28 PLN i wynosiła 2752,92 PLN.

Wynagrodzenia nauczycieli na różnych poziomach edukacji w 2016 roku

Zarobki nauczycieli różnią się w zależności od poziomu edukacji placówki, w której pracują. Najniżej opłacani są nauczyciele przedszkolni, mediana ich płac wyniosła w 2016 roku 3492 PLN.


Z kolei zarobki nauczycieli akademickich są o około 61% proc. wyższe. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń to 5624 PLN.

Zarobki nauczycieli wybranych przedmiotów na różnych poziomach edukacji

Najwyższe zarobki otrzymywali nauczyciele akademiccy, mediana ich płac wynosiła około 5 tys. lub 6 tys. PLN brutto miesięcznie. Najniżej wynagradzani byli asystenci nauczyciela przedszkolnego.


Mediana ich zarobków to 2309 PLN, co stanowi poniżej 40 proc. zarobków nauczycieli akademickich.

Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń