Natomiast relacja krótkoterminowego zadłużenia do zadłużenia ogółem poprawiła się o 0,1 punktu procentowego w stosunku do I kwartału 2018 r. i wyniosła 22,0 proc.

Zgodnie z raportem, relacja zadłużenia sektora rządowego przypadającego do spłaty w ciągu roku do oficjalnych aktywów rezerwowych wyniosła 7,3 proc. i w porównaniu do stanu na koniec marca 2017 r. wzrosła o 1,1 proc.

"Na koniec II kwartału 2018 r. relacja zadłużenia zagranicznego ogółem do PKB wyniosła 66,7 proc. i w stosunku do I kwartału 2017 r. poprawiła się o 0,3 punktu procentowego. Natomiast relacja zadłużenia zagranicznego netto do PKB ukształtowała się na poziomie 28,3 proc. PKB i poprawiła się o 1,2 punktu procentowego w porównaniu z I kwartałem 2018 r." - napisano. (PAP Biznes)