Jak wynika z raportu o sytuacji sektora bankowego, w połowie tego roku kondycja banków pozostawała stabilna, czemu sprzyjało utrzymujące się wysokie tempo wzrostu gospodarki, dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy i poprawa nastrojów przedsiębiorstw i konsumentów.

"Zrealizowany w I półroczu br. wynik finansowy netto sektora bankowego wyniósł ponad 7,8 mld zł i był o prawie 17 proc. (ponad 1,1 mld zł) wyższy od osiągniętego w analogicznym okresie ub.r. oraz od planowanego (na podstawie planów finansowych banków komercyjnych można było oczekiwać wzrostu wyników sektora o około 9 proc.)„ - czytamy w dokumencie.

Reklama

KNF podała, że poprawa wyników nastąpiła głównie dzięki zwiększeniu wyniku odsetkowego, połączonego z umiarkowanym wzrostem kosztów działania. Wpływ pozostałych pozycji na zmiany wyniku finansowego był znacząco mniejszy. "Poprawę wyników odnotowano w bankach komercyjnych (wzrost o ponad 20 proc.), podczas gdy w bankach spółdzielczych uległy one obniżeniu (o ponad 15 proc), podobnie jak i w oddziałach instytucji kredytowych (spadek o 17,5 proc.)„ - czytamy w raporcie.

W opublikowanym dokumencie podano, że w skali całego sektora poprawę wyników odnotowano w dwustu siedemdziesięciu sześciu podmiotach (skupiających prawie 87 proc aktywów sektora), a w pozostałych ich pogorszenie. Jednocześnie cztery banki komercyjne, pięć banków spółdzielczych oraz dziesięć oddziałów instytucji kredytowych (skupiających łącznie 6 proc. aktywów) wykazało stratę w łącznej wysokości 247 mln zł.

Jak podało KNF poziom koncentracji pozostaje stabilny. "Udział 10-ciu największych banków w aktywach sektora, kredytach dla sektora niefinansowego oraz depozytach sektora niefinansowego na koniec czerwca br. wynosił odpowiednio 70,8 proc., 69,3 proc. i 74,6 proc.". "Struktura własnościowa sektora nie uległa zmianie. Inwestorzy krajowi nadal kontrolowali czternaście banków komercyjnych (osiem banków było kontrolowanych przez Skarb Państwa, a sześć przez kapitał prywatny) oraz wszystkie banki spółdzielcze. (PAP)

autor Longina Grzegórska-Szpyt