Za uchwaleniem ustawy głosowało 229 posłów, przeciw było 168, a 25 wstrzymało się od głosu.

Sejm przegłosował poprawkę PiS złożoną w drugim czytaniu, która przewiduje, że w przyszłym roku minister finansów będzie mógł powierzyć spółce celowej, o której mowa w art. 2 ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów Krajowej Administracji Skarbowej, czyli Aplikacje Krytyczne, "zadania w zakresie utrzymania i rozbudowy informatycznego systemu służącego do obsługi budżetu państwa".

Odrzucone zostały natomiast poprawki PO przewidujące m.in. wykreślenie przepisów odnoszących odpisy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do wynagrodzeń z 2013 r. Akceptacji większości nie uzyskały też poprawki PO, które przewidywały, że staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy, lekarzy dentystów, a także specjalizacje pielęgniarek i położnych byłyby finansowane z jak dotychczas z Funduszu Pracy, a nie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Ustawa okołobudżetowa jest nierozerwalnie związana z projektem budżetu na 2019 r. Przewiduje m.in. zmiany dotyczące Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Ze środków tego funduszu przewidziano finansowanie staży podyplomowych oraz szkoleń specjalizacyjnych lekarzy, lekarzy dentystów, a także specjalizacji pielęgniarek i położnych.

Zmiany dotyczące Funduszu Pracy przewidują, jak wskazano w uzasadnieniu, że kontynuowane będzie rozwiązanie dotyczące bardziej efektywnego systemu wspierania wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy. Zachowana zostanie zasada powiązania przekazywanych środków z uzyskiwaną efektywnością działań urzędów pracy związaną z aktywizacją zawodową bezrobotnych.

Przewidziano "odmrożenie" o jeden rok podstawy naliczania odpisu na: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2019 r., co oznacza, że będzie on naliczany w oparciu o wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r.; fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli (będzie dokonywany w oparciu o kwotę bazową z 1 stycznia 2013 r.); fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych w oparciu o wydatki na emerytury i renty ustalone w ustawie budżetowej na rok 2013.

Zaproponowano - analogicznie jak w 2018 r. - "zamrożenie" podstawy wymiaru służącej do ustalania wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w podmiotach podlegających ustawie z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Ustawa zakłada, że z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mają być sfinansowane składki członkowskie z tytułu udziału Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) oraz Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT). W przypadku Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców przewidziano możliwość sfinansowania zadań związanych z informatyzacją państwa.