KNF zgodziła się na przejęcie SKOK Jaworzno przez Alior BankWarszawa, 31.01.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie podjęła decyzję o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Jaworzno (SKOK Jaworzno) przez Alior Bank, podała Komisja i podkreśliła, że przejęcie Kasy zapewni pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych w SKOK Jaworzno.

"Sytuacja Alior Banku pozwala na przejęcie SKOK Jaworzno w sposób zapewniający ochronę stabilności rynku finansowego i pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach Kasy. Skala działania Alior Banku SA istotnie przewyższa skalę działania SKOK Jaworzno - wg stanu na dzień 30 listopada 2018 r. aktywa Kasy stanowiły 0,4% sumy bilansowej banku, a wynik finansowy Kasy 0,22% wyniku bieżącego banku. W ocenie Komisji, proces przejęcia SKOK Jaworzno przez Alior Bank SA nie wpłynie na bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach banku" - czytamy w komunikacie.

Proces przejęcia SKOK przebiegać będzie przy wsparciu finansowym udzielonym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), na podstawie art. 264 ustawy o BFG, co oznacza wsparcie restrukturyzacji środkami publicznymi w wysokości niższej niż kwota zgromadzonych w SKOK Jaworzno depozytów. Rozpatrując sprawę przejęcia SKOK Jaworzno przez bank, KNF - kierując się troską o bezpieczeństwo i stabilność sektora finansowego - wzięła pod uwagę również korzyści dla dotychczasowych członków SKOK Jaworzno wynikające m.in. z dostępu do szerszej oferty produktowej Alior Banku SA., podano także.

"Z dniem 1 lutego 2019 r. zarząd majątkiem SKOK Jaworzno obejmuje zarząd Alior Banku SA. Natomiast z dniem 1 kwietnia 2019 r. SKOK Jaworzno zostanie przejęta przez Alior Bank SA. Do dnia przejęcia Kasa prowadzi działalność i oferuje usługi swoim członkom w pełnym dotychczasowym zakresie. KNF pozytywnie ocenia zaangażowanie Alior Banku SA w proces restrukturyzacji sektora SKOK" - czytamy dalej.

W osobnym komunikacie Alior Bank podał, że fuzja operacyjna, która zakończy proces integracji, potrwa kilka miesięcy. W efekcie nastąpi przeniesienie danych i obsługi produktów do systemów informatycznych Alior Banku, a tym samym pełne ujednolicenie obsługi klientów w zakresie dostępu do placówek i systemów transakcyjnych.

"Do momentu przejęcia SKOK Jaworzno będzie prowadził działalność i oferował swoim członkom usługi w pełnym dotychczasowym zakresie. Docelowo zaoferujemy członkom Kasy dostęp do szerokiej oferty produktów i usług Alior Banku. Dołożymy wszelkich starań, aby proces przejęcia Kasy przebiegł sprawnie i w sposób możliwie najmniej odczuwalny dla jej członków" - dodał wiceprezes kierujący pracami zarządu Alior Banku Krzysztof Bachta, cytowany w komunikacie.

Z dniem 4 sierpnia 2016 r. KNF ustanowiła w SKOK Jaworzno zarządcę komisarycznego. Zarządca komisaryczny, wykonując decyzję KNF, sporządził informację finansową według stanu na dzień poprzedzający jego ustanowienie i poddał ją badaniu przez biegłego rewidenta. Z ustaleń zarządcy komisarycznego wynikało, że SKOK Jaworzno posiadała na dzień 3 sierpnia 2016 r. aktywa na poziomie 423 266 tys. zł, fundusze własne bilansowe w wysokości (-) 65 309 tys. zł, a aktywa Kasy nie wystarczały na pokrycie jej zobowiązań, co oznaczało niewypłacalność Kasy. Łączna kwota straty bieżącej oraz z lat ubiegłych wynosiła 99 872 tys. zł, przypomniała KNF w komunikacie.

Udzielona przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową pomoc stabilizacyjna dla SKOK Jaworzno okazała się niewystarczająca do przeprowadzenia przez Kasę samodzielnej sanacji, dodano.

29 maja 2018 r. KNF jednogłośnie stwierdziła, że żadna spółdzielcza kasa nie posiadała zdolności do bezpiecznego przejęcia SKOK Jaworzno i umorzyła postępowanie administracyjne prowadzone w tym przedmiocie. Jednocześnie Komisja postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie art. 74c ust. 4 ustawy o skok, w celu zbadania możliwości przejęcia SKOK Jaworzno przez bank krajowy. W odpowiedzi na ogłoszenie KNF Alior Bank SA wyraził zainteresowanie udziałem w procesie restrukturyzacji SKOK Jaworzno, a następnie zgodę na przejęcie SKOK Jaworzno, w rozumieniu art. 74c ust. 4 ustawy o skok, czytamy dalej.

Według sprawozdawczości na koniec listopada 2018 r., SKOK Jaworzno posiadała aktywa w wysokości 283 968 tys. zł, fundusze własne bilansowe w wysokości (-) 59 788 tys. zł, współczynnik wypłacalności na poziomie (-) 22,57% oraz wykazywała stratę z lat ubiegłych na kwotę 64 639,93 tys. zł. Depozyty członkowskie zgromadzone przez 116 671 członków SKOK Jaworzno wynosiły 334 095 tys. zł.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 69,5 mld zł na koniec 2017 r.

(ISBnews)