ZEW Kogeneracja miała wstępnie 11,4 mln zł zysku netto w 2018 r.


Warszawa, 15.02.2019 (ISBnews) - Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich (ZEW) Kogeneracja osiągnął ok. 11,4 mln zł (czyli 0,77 zł na akcję) skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. Skonsolidowany wynik EBITDA uwzględniający koszty z tytułu rekompensat KDT w wysokości ok. 119,8 mln zł wyniósł ok. 155,7 mln zł w ub. roku, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Nakłady inwestycyjne wyniosły ok. 126 mln zł.
"Według wstępnych szacunków:
• sprzedaż energii elektrycznej po 12 miesiącach 2018 roku wyniosła 2 398 GWh (w tym jednostka dominująca 1 026 GWh),
• sprzedaż ciepła po 12 miesiącach 2018 roku wyniosła 10 600 TJ (w tym jednostka dominująca 9 350 TJ),
• skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) po 12 miesiącach 2018 roku wyniósł około 155,7 mln zł; skonsolidowany wynik EBITDA uwzględnia koszty z tytułu rekompensat KDT w wysokości około 119,8 mln zł,
• skonsolidowane przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej po 12 miesiącach wyniosły około 2,1 mln zł,
• skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 11,4 mln zł (czyli 0,77 zł na akcję),
• nakłady inwestycyjne wyniosły około 126 mln zł" - czytamy w komunikacie.
Najistotniejszy wpływ na wynik finansowy netto grupy w 2018 r. miał głównie wzrost szacowanych kosztów z tytułu rekompensat KDT o 92 645 tys. zł w porównaniu do 2017 roku. Na dzień 31 grudnia 2018 r. szacowane koszty z tytułu rekompensat KDT wyniosły 119 825 tys. zł. Drugim istotnym czynnikiem był brak przychodów z tytułu dopłaty gazowej. W 2017 r. przychody z tytułu dopłaty gazowej wyniosły 43 204 tys. zł, podano również.
"Zmiana szacowanych kosztów z tytułu rekompensat KDT dotyczy wyników spółki zależnej EC 'Zielona Góra' S.A. i jest efektem istotnego wzrostu prognozowanych ścieżek cenowych energii elektrycznej w latach 2018-2024. Zgodnie z zasadami księgowymi zmiana szacunku została rozpoznana w wynikach spółki i grupy w bieżącym okresie sprawozdawczym" - czytamy dalej.
Spółka zastrzegła, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2018 r., którego publikację zaplanowano na 12 marca 2019 r.
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW. Większościowy pakiet akcji spółki należy do Polskiej Grupy Energetycznej.
(ISBnews)