W 2018 r. w Unii Europejskiej prawie 9,4 mln osób zajmowało kierownicze stanowiska, z czego 6 mln to mężczyźni (64 proc. wszystkich menedżerów), a 3,4 mln to kobiety (36 proc.).

Kadra menedżerska

Największy udział kobiet wśród stanowisk kierowniczych (56 proc.) odnotowano na Łotwie. Jest to jedyny kraj członkowski UE, w którym kobiety stanowią większość na stanowiskach kierowniczych.

Kolejne miejsce zajmują Bułgaria i Estonia. Oba państwa miały udział pań na tym szczeblu zarządzania na poziomie 49 proc. Za nimi są Polska i Słowenia z udziałem kobiet na poziomie 47 proc., a dalej Węgry (43 proc.), Litwa i Szwecja (po 42 proc.), Irlandia (41 proc.) i Słowacja (40 proc.).

W dziewięciu państwach Wspólnoty kobiety stanowią mniej niż jedną trzecią menedżerów. Są to kolejno od najsłabszego wyniku: Luksemburg (15 proc.), Cypr (23 proc.), Czechy, Dania, Włochy i Holandia (wszystkie proc. 29 proc.), Niemcy (30 proc. ), a także Grecja i Austria (po 32 proc.).

Reklama

Członkowie zarządu

Największy udział kobiet, członków zarządów w największych spółkach publicznych notowanych na giełdach, odnotowano we Francji (44 proc,), a następnie we Włoszech i Szwecji (po 36 proc.), Finlandii (35 proc.) i Niemczech (34 proc.).

Natomiast najmniej pań w zarządach spółek znajduje się w Estonii, gdzie udział kobiety stanowią mniej niż jedną dziesiątą członków zarządu (8%). Na zbliżonym poziomie panie reprezentowane są w zarządach spółek publicznych w Grecji (9 proc.), na Malcie (10 proc.), na Cyprze, Litwie i w Rumunii (wszystkie po 11 proc.). Mniej niż jedna piąta kobiet znalazła się w zarządach firm w Luksemburgu (13 proc.), Czechach (14 proc.), Bułgarii i na Węgrzech (15 proc.), Chorwacji (17 proc.), a także w Irlandii (19 proc.).

Na tym szczeblu zarządzania polskie kobiety wypadły średnio na tle innych państw UE. W zarządach naszych firm 21 proc. członków to kobiety. To poniżej średniej dla całej UE, gdzie nieco ponad jedna czwarta (27 proc.) członków zarządu to kobiety. W ciągu ostatnich pięciu lat udział ten wzrósł o 9 punktów procentowych.

Stanowiska kierownicze wyższego szczebla

Eurostat podał też dane dotyczące udziału kobiet wśród kadry kierowniczej wyższego szczebla. Na tym szczeblu zarządzania najwięcej kobiet jest na Litwie (28%). Panie stanowią ponad jedną czwartą kadry kierowniczej wyższego szczebla jeszcze w trzech krajach: w Bułgarii i na Łotwie (po 27 proc.), a także w Rumunii (25 proc.).

Natomiast najniższy odsetek kobiet na kierowniczych stanowiskach jest zarejestrowany w Austrii (5 proc.), Czechach (6 proc.), Włoszech (9 proc.), Portugalii (10 proc.), Danii (11 proc.), Luksemburgu, na Węgrzech i w Polsce (wszystkie po 13 proc.).

Na poziomie całej UE mniej niż jedna piąta (17 proc.) kadry kierowniczej wyższego szczebla to kobiety. To o 5 punktów procentowych więcej nie pięć lat wcześniej.