Warszawa, 11.03.2019 (ISBnews) - Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) dokona odpisów na utratę wartości aktywów, które obniżą skonsolidowany wynik finansowy za 2018 rok o 220 mln zł, a jednostkowy wynik finansowy o 77 mln zł, podała spółka. Utrata wartości związana jest w utratą wsparcia z rynku mocy dla jednostek niespełniających kryteriów emisyjności.
"W procesie analizy największy wpływ na wyniki miało uwzględnienie zmiany w zakresie wartości odzyskiwalnej aktywów trwałych, związane z ustaleniami zapadłymi na forum UE dotyczącymi wewnętrznego rynku energii, które to ustalenia dla jednostek wytwórczych niespełniających określonych kryteriów emisyjności w zakresie CO2 zakładają eliminację wsparcia w formie płatności z mechanizmu rynku mocy po 1 lipca 2025 roku" - czytamy w komunikacie.
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wyniki testów na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych grupy kapitałowej ZE PAK wskazały na utratę wartości w wysokości 220 mln zł, co przełoży się na zmniejszenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto o tę kwotę.
"Odpis w całości dotyczy utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych w ramach CGU Elektrowni Pątnów II Sp. z o.o. Odpis aktualizujący nie wpłynie na wartość skonsolidowanego wyniku EBITDA" - czytamy dalej.
W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania ZE PAK wynik testu na utratę wartości aktywów CGU PAK KWB Adamów SA uzasadnia konieczność dokonania odpisu w wysokości 77 mln zł z tytułu utraty wartości akcji w PAK KWB Adamów.
"Odpis we wskazanej wysokości obniży jednostkowy wynik finansowy netto ZE PAK SA. Odpis aktualizujący nie wpłynie na wartość jednostkowego wyniku EBITDA ZE PAK SA. Odpis nie wpłynie na działalność wydobywczą" - zaznaczono.
Jednocześnie spółka zastrzegła, że operacje te mają charakter niepieniężny, księgowy i nie wpływają na sytuację płynnościową spółki i grupy.
Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.
(ISBnews)