Cloud Technologies miał 1,95 mln zł straty netto w I kw. 2019 r.


Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Cloud Technologies odnotował 1,95 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2019 r. wobec 3,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Strata operacyjna wyniosła 1,67 mln zł wobec 3,41 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA w I kw. 2019 r. wyniosła -0,87 mln zł wobec 3,53 mln zł rok wcześniej.
"Skonsolidowana EBITDA grupy wyniosła -0,9 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 3,5 mln zł w analogicznym kwartale w 2018 r. Spadek rentowności spowodowany był przede wszystkim istotnie niższym wynikiem w segmencie Data acquisition, który pomimo wyższych o 17,9% przychodów, zredukował EBITDA o blisko 100%. Wynikało to przede wszystkim ze zmiany charakteru tego segmentu działalności, którego celem jest obecnie przede wszystkim pozyskiwanie danych" - czytamy w komunikacie.
Spadek EBITDA oraz mniejsze o prawie 19% r/r przychody odnotowano natomiast w segmencie Data consulting, co było spowodowane wyraźną zmianą sezonowości rynku. Segment Data enrichment zwiększył przychody o ponad 21% r/r przy jednoczesnym spadku EBITDA do poziomu -0,1 mln zł, co było spowodowane przede wszystkim faktem, że koszty I kwartału 2018 roku w tym segmencie nie uwzględniają kosztów spółki zależnej OnAudience Ltd z siedzibą w Londynie, która rozpoczęła działalność operacyjną w maju 2018 r., podano także.
W I kw. 2019 r. Cloud Technologies zanotował dodatnie przepływy z działalności operacyjnej w wysokości 10,5 mln zł, co jest m.in. efektem spłaty przeterminowanych należności od kontrahentów. Ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej wyniosły 16,3 mln zł, co było spowodowane, w znacznej mierze zakupem licencji DSP. Transakcja zakupu licencji do automatycznego zakupu powierzchni reklamowej została sfinalizowana w styczniu 2019 r. Zarząd szacuje, że w wyniku transakcji roczne przepływy operacyjne Grupy poprawią się o 5 mln zł.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8,41 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 12,87 mln zł rok wcześniej.
"Przychody ze sprzedaży grupy zmniejszyły się w I kwartale 2019 r. o blisko 35% r/r z uwagi na niższe przychody od wszystkich grup odbiorców. W analizowanym okresie największe ograniczenie osiąganych przychodów, podobnie jak w poprzednich kwartałach zanotowała sprzedaż do sieci afiliacyjnych (spadek o 48% r/r). Wynika to z podjętej w 2018 r. przez grupę decyzji o ograniczeniu skali współpracy z kontrahentami posiadającymi wysoki poziom należności (spadek o 11,2 mln zł k/k i 16,5 mln zł r/r) oraz z przeprowadzaną w grupie transformacją biznesu i zwiększeniu znaczenia usług opartych na danych. Przychody od sieci afiliacyjnych, które stanowią blisko 45% wszystkich przychodów osiąganych przez grupę są traktowane aktualnie, przede wszystkim jako metoda pozyskiwania danych, które grupa wykorzystuje następnie do świadczenia usług dla pozostałych grup klientów. W I kwartale 2019 r. istotnie niższe były także przychody ze sprzedaży usług do klientów bezpośrednich (spadek o 29,6% r/r) wynikające z wyraźnych różnic w sezonowościoraz przychody ze współpracy z brokerami powierzchni reklamowych (spadek o 29,1% r/r), co było efektem realizacji strategii zakładającej większą koncentrację na realizacji kampanii do klientów bezpośrednich" - podano w komunikacie.
"Wyniki pierwszego kwartału, podobnie jak rezultaty osiągane w 2018 r. są w dalszym ciągu pod wpływem rozpoczętej w poprzednim roku transformacji naszej działalności. Z tego powodu istotnie spadły przychody generowane przez spółkę dominującą Cloud Technologies, która docelowo przestanie obsługiwać kontrahentów zewnętrznych, skupiając się na dostarczeniu technologii i niezbędnego know-how. Zgodnie z założeniami wzrosły natomiast przychody spółek zależnych, które zajmują się przetwarzaniem danych i będą świadczyły usługi na rzecz klientów zewnętrznych. Negatywnie na osiągnięte wyniki wpłynęła też większa niż w poprzednich latach sezonowość, przesunięcia w realizacji niektórych projektów oraz koszty jednorazowe związane z podjętymi inwestycjami" - powiedział prezes Piotr Prajsnar, cytowany w komunikacie.
Dodał, że grupa konsekwentnie zwiększa liczbę i zasięg analizowanych danych i przetwarza już ponad 40 mld anonimowych profili internautów.
"Istotna rozbudowa naszego najcenniejszego zasobu była możliwa dzięki podpisaniu umów z nowymi partnerami, zakupowi większej ilości danych źródłowych oraz rozbudowie taksonomii" - podsumował prezes.
Cloud Technologies to warszawska spółka z segmentu nowych technologii, założona w 2011 roku przez Piotra Prajsnara. Zajmuje się Big Data marketingiem i monetyzacją danych. Cloud Technologies stworzyła jedną z największych na świecie hurtowni danych oraz platformę Big Data (DMP) - OnAudience.com. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2012 r.
(ISBnews)