Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Boryszew zawarł z Impexmetal oraz SPV Boryszew 3 porozumienie akcjonariuszy spółki Impexmetal, które dotyczy m.in. wspólnego działania w celu ogłoszenia wezwania na pozostałe akcje Impexmetal i docelowe wycofanie spółki z GPW, podano w komunikatach. Impexmetal zawarł też umowę kredytu na kwotę 270 mln zł z HSBC France Oddział w Polsce z przeznaczeniem na finansowanie zapłaty ceny akcji spółki nabywanych w ramach wezwania.
"Zgodnie z postanowieniami porozumienia strony zobowiązały się do wspólnego działania w celu ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Impexmetal innych niż akcje posiadane przez strony" – czytamy w komunikacie.
W przypadku nieosiągnięcia w ramach wezwania łącznie 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Impexmetal, strony rozważą ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Impexmetal, podano także.
"W przypadku osiągnięcia w wyniku powyżej wskazanych wyżej wezwań łącznie co najmniej 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Impexmetal, strony przeprowadzą przymusowy wykup akcji Impexmetal posiadanych przez pozostałych akcjonariuszy Impexmetal. Porozumienie zostało zawarte na czas określony, do momentu zniesienia dematerializacji akcji Impexmetal" – czytamy dalej.
Impexmetal zawarł umowę z HSBC France Oddział w Polsce umowę na podstawie której na rzecz spółki zostały udzielone: gwarancja do kwoty 270 mln zł oraz kredyt terminowy do kwoty 270 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie zapłaty ceny akcji spółki nabywanych w ramach wezwania. Gwarantem jest Boryszew.
Głównym przedmiotem działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew.
Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r.
(ISBnews)