Gino Rossi: CCC objęło akcje serii K o łącznej wartości 60,25 mln zł


Warszawa, 27.05.2019 (ISBnews) - Gino Rossi zawarło z CCC umowę objęcia akcji imiennych serii K, podała spółka. Wskutek zawartej umowy CCC objęło 120 500 000 nowo utworzonych akcji zwykłych imiennych serii K o wartości nominalnej 0,5 zł każda i łącznej wartości nominalnej 60 250 000 zł, po cenie emisyjnej 0,5 zł za jedną akcję i łącznej cenie emisyjnej 60 250 000 zł.
"Zgodnie z umową łączna cena emisyjna akcji została potrącona z wierzytelnościami przysługującymi CCC wobec spółki z tytułu: (i) umów kredytowych nabytych od Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., (ii) weksli, (iii) umowy pożyczki z dnia 19 lutego 2019 r., ze zmianami" - czytamy w komunikacie.
W rezultacie zawarcia umowy dokonano potrącenia: kwoty głównej (kapitału) w wysokości 49 800 000 zł z tytułu wierzytelności z pożyczki, kwoty 5 110 999,95 zł z tytułu wierzytelności kredytowych oraz kwoty 5 339 000,05 zł z tytułu wierzytelności wekslowych, wskazano także.
"Umowa została zawarta w wykonaniu uhwały nr 4/2019 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii K w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu spółki w związku z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego" - podsumowano.
Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.
(ISBnews)