Warszawa, 19.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze BoomBit zdecydowali o przeznaczeniu w całości zysku za 2018 rok na kapitał zapasowy spółki, wynika z podjętych uchwał walnego zgromadzenia.
"Zwyczajne walne zgromadzenie BoomBit [...] po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rady nadzorczej spółki z oceny wniosku zarządu spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018, postanawia, że zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 8 117 000 zł zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w uchwale.
BoomBit S.A. to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.
(ISBnews)