Zerowy podatek PIT dla pracowników do 26. roku życia to jeden z projektów z tzw. nowej piątki PiS zapowiedzianej w lutym br. przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego.

Projekt ustawy wprowadza nowe zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych. "Wolne od tego podatku będą przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy (...) oraz przychody z umów zlecenia (...), otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Celem tej regulacji jest zachęcenie do podejmowania zatrudnienia przez młode osoby" - informowało Ministerstwo Finansów.

Według resortu finansów kwota przychodów objętych zwolnieniem będzie ograniczona limitem rocznym w wysokości 85 528 zł, co odpowiada górnej granicy obecnego pierwszego przedziału skali podatkowej. Po raz pierwszy limit w tej wysokości będzie miał zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. W odniesieniu do dochodów uzyskanych w 2019 r. limit będzie niższy i wyniesie 35 636,67 zł (5/12 z 85 528 zł = 35 636,67 zł).

Zgodnie z projektem limit roczny, wobec braku odrębnych uregulowań, obowiązywał będzie niezależnie od liczby zawartych umów lub liczby podmiotów (płatników) stawiających do dyspozycji podatnika przychody z pracy lub z umów zlecenia. Przy czym, przy obliczaniu limitu (kwoty przychodów podlegających zwolnieniu) nie będą brane pod uwagę m.in. przychody z pracy oraz z umów zlecenia podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, czy przychody zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz przychody, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Według zapowiedzi szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka rząd chciałby, żeby ustawa weszła w życie od 1 sierpnia. Dworczyk zastrzegł jednak, że ostateczny termin wejścia jej w życie zależy od tempa prac w Sejmie oraz Senacie.

Reklama

Rząd zajmie się też projektem ustawy Dostępność Plus. Zawarte w nim rozwiązania mają zapewnić osobom z ograniczoną sprawnością komunikację z m.in. komunikację z urzędem w różnych formatach, bankiem (na przykład za pomocą języka migowego, w alfabecie Braille'a) a także możliwość zdawania egzaminu na prawo jazdy przez osobę z niepełnosprawnością w dostosowanym do jej potrzeb samochodzie. Projekt przewiduje też sankcje za brak dostępności.

Według wyliczeń Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju rozwiązaniami proponowanymi w projekcie będzie objęte 12 proc. społeczeństwa, a więc ok. 5 mln osób. W projekcie znajdują się m.in. zapisy, na mocy których właściwi ministrowie wydadzą rozporządzenia w zakresie standardów dostępności: architektonicznej, transportowej i cyfrowej. W grudniu ubiegłego roku powołano Radę Dostępności składającą się z 55 osób.

Na wtorkowym posiedzeniu rząd zajmie się też projektem nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne, wdrażającym unijne przepisy dotyczące zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych. Projektowana nowelizacja określa m.in. nowe zadania i kompetencje związane z weryfikacją zabezpieczeń, jakie będą realizowane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Ministrowie zajmą się też projektem zmian w prawie rodzinnym i opiekuńczym przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Propozycja MS dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2013 r. Trybunał orzekł wówczas, że przepisy, które nie pozwalają na zaprzeczenie ojcostwa po śmierci dziecka są niezgodne z konstytucją.

Projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego umożliwia m.in. wniesienie powództwa o ustalenie ojcostwa po śmierci dziecka matce dziecka lub domniemanemu ojcu. Zgodnie z propozycją MS, wniesienie takiego powództwa byłoby możliwe jedynie do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność. Propozycja zmian przewiduje również umożliwienie ustalenia macierzyństwa po śmierci dziecka.

W uzasadnieniu projektu noweli resort zaznaczył, że "należy dopuścić możliwość sądowego ustalenia macierzyństwa lub ojcostwa, także po śmierci dziecka aby wykluczyć sytuację, że stan cywilny dziecka pozostanie nieustalony".

W planie posiedzenia rządu jest także projekt noweli ustawy o odnawialnych źródłach energii, który ma umożliwić przeprowadzenie aukcji na zakup energii elektrycznej z OZE w 2019 roku poprzez wskazanie w przepisach przejściowych, maksymalnych ilości i wartości, która będzie przedmiotem sprzedaży oraz wyznaczenie cen referencyjnych, stanowiących maksymalną wartość oferty, która może zostać złożona przez wytwórcę w ofercie aukcyjnej.

Rada Ministrów omówi również projekt dotyczący przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

Rząd zajmie się tez projektem ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych, który zakłada usprawnienia w przygotowaniu i realizacji budowy portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, czyli portów Gdańsk, Gdynia, a także zespołu portów Szczecin-Świnoujście.

Proponowane przepisy określają zasady przygotowania, realizacji i finansowania inwestycji budowy portów zewnętrznych. Rozwiązania mają umożliwić przyspieszenie procesu inwestycyjnego budowy tych portów.

Ponadto ministrowie omówią projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o pracy na morzu. Proponowane przepisy dotyczą m.in. zwolnienia z podatku dochodowego marynarzy pracujących na polskich statkach morskich. Zwolnieniem będą objęci marynarze zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę na statkach morskich o polskiej przynależności, którzy wykonują pracę łącznie przez 183 dni w roku podatkowym w żegludze międzynarodowej na statkach wykorzystywanych do przewozu ładunku lub pasażerów.

W ocenie Komisji Europejskiej przepis ten należy rozszerzyć na statki morskie o przynależności państw członkowskich UE oraz EOG (Europejski Obszar Gospodarczy - PAP), aby zapobiec ich dyskryminacji. Takie rozwiązania stosowane jest również w innych państwach członkowskich. Dzięki temu możliwość uzyskania zwolnienia od podatku dochodowego uzyskają - zgodnie ze stanowiskiem KE - marynarze pracujący na statkach pod polską banderą, ale również pod banderami państw UE i EOG.

Kolejnym punktem wtorkowego posiedzenia rządu będzie projekt noweli ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw. Projekt dostosowuje przepisy do regulacji unijnych i - jak podkreślił resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej - jego dodatkowym celem jest wzmocnienie pozycji podmiotów zarządzających portami i przystaniami morskimi oraz usprawnienie funkcjonowania portów. (PAP)

autor: Mateusz Roszak