Warszawa, 27.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) zdecydowali o przeznaczeniu 1,04 mld zł z zysku netto na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,18 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Jednocześnie przeznaczono 1 mld zl na finansowanie rozbudowy i modernizacji sieci dystrybucyjnej.
"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki PGNiG S.A. postanawia:
1. Dokonać podziału zysku finansowego netto spółki PGNiG S.A. za rok 2018 w kwocie 3 289 305 045,15 złotych w następujący sposób:
a) kwotę 1 040 096 674,26 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (0,18 zł na jedną akcję),
b) kwotę 1 000 000 000,00 złotych przeznaczyć na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na finansowanie rozbudowy i modernizacji krajowej sieci dystrybucyjnej gazu,
c) kwotę 1 249 208 370,89 złotych przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego spółki" - czytamy w uchwale.
Dzień dywidendy wyznaczono na 26 lipca, a termin wypłaty dywidendy w kwocie pomniejszonej o wypłaconą zaliczkę na 7 sierpnia 2019 r.
W lipcu 2018 r. akcjonariusze PGNiG zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r.
W 2018 r. PGNiG odnotowało 3 212 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 2 923 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 3 289 mln zł wobec 2 034 mln zł zysku rok wcześniej.
PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)