W porównaniu z ostatnim kwartałem ubiegłego roku, domy i mieszkania podrożały o 0,3 proc., zarówno w strefie euro, jak i w UE.

Wśród państw członkowskich, dla których dostępne są dane, najwyższy roczny wzrost cen domów w pierwszym kwartale 2019 r. odnotowano na Węgrzech. Za zakup swoich własnych czterech kątów Węgrzy płacili o 11,3 proc. więcej niż rok wcześniej. W Czechach mieszkania podrożały o 9,4 proc., a w Portugalii o 9,2 proc. Kolejne były: Słowenia (8,4 proc.), Holandia (8,2 proc.). W pierwszej szóstce państw z najwyższym wzrostem cen mieszkań znalazła się też Polska. Według danych Eurostatu w naszym kraju mieszkania podrożały o 8,1 proc.

Jedynym państwem członkowskim Wspólnoty, gdzie mieszkania potaniały o 0,8 proc., były Włochy.

W porównaniu z poprzednim kwartałem, najwyższe wzrosty odnotowano na Węgrzech (+3,7 proc.), w Portugalii (+ 3,6 proc.) i Chorwacji (+ 3,5 proc.), natomiast spadki zaobserwowano na Malcie (-4,2 proc.), w Wielkiej Brytanii (- 1,3 proc.), Irlandii (-1,0 proc.), Finlandii (-0,8 proc.%), we Włoszech (-0,5 proc.) i w Niemczech (-0,3 proc.).

Od ostatniego kwartału 2018 r. mieszkania w Polsce podrożały o 1,9 proc.

Reklama

Indeks cen domów (HPI) mierzy zmiany cen wszystkich nieruchomości mieszkalnych, czyli mieszkań, domów jednorodzinnych, domów szeregowych itp., nabywanych przez gospodarstwa domowe, zarówno nowo wybudowanych, jak i już istniejących, niezależnie od ich ostatecznego wykorzystania i niezależnie od ich poprzednich właścicieli.

HPI państw członkowskich są opracowywane przez krajowe urzędy statystyczne. Strefa euro i łączne wskaźniki HPI dla UE są opracowywane przez Eurostat. HPI są obliczane jako roczne indeksy łańcuchowe z wagami aktualizowanymi co roku. Europejskie agregaty HPI są obecnie obliczane jako średnie ważone krajowych HPI przy użyciu wag PKB w procesie rynkowym (wyrażonych w milionach norm siły nabywczej - PPS) zainteresowanych państw.