Na terenie wszystkich miast województwa oddano do eksploatacji 32,6 tys. mieszkań, czyli o 13,7 proc. więcej niż w 2017 r. Mieszkania w Warszawie stanowiły 57 proc. wszystkich lokali mieszkalnych wybudowanych na Mazowszu i 71,8 proc. powstałych w mazowieckich miastach (w 2017 r. odpowiednio: 54,5 proc. i 70,9 proc.). Na terenach wiejskich powstało 8450 mieszkań, tj. o 1,5 proc. mniej w skali roku.

Urząd Statystyczny podał, że w miastach na Mazowszu 89,8 proc. mieszkań przeznaczonych było na sprzedaż lub wynajem (w Warszawie 96,3 proc.). Na wsi prawie 75 proc. mieszkań wybudowali inwestorzy indywidualni.

W 2018 r. odnotowano wzrost liczby oddanych mieszkań w budownictwie przeznaczanym na sprzedaż lub wynajem (o 4594), komunalnym (o 167) i społecznym czynszowym (o 119). Mniej mieszkań niż przed rokiem oddano do użytkowania w budownictwie indywidulanym (o 1005), spółdzielczym (o 44) i zakładowym (o 27).

W 2018 r. przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania oddanego do użytkowania wynosiła 79,1 m kw. i w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się o 5,6 m kw.

Mieszkania o największej przeciętnej powierzchni użytkowej oddano w budownictwie indywidualnym — 150,2 m kw., najmniejsze w budownictwie komunalnym — 39,4 m kw.

W miastach przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania przekazanego do eksploatacji wynosiła 65,5 m kw., (w 2017 r. — 69,9 m kw.), a na wsi była ponad dwukrotnie większa.

Z danych Urzędu Statystycznego w Warszawie wynika, że największa przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania wystąpiła w powiecie siedleckim — 159,4 m kw. i była dwukrotnie większa niż przeciętna w województwie. Dużą przeciętną powierzchnią użytkową jednego mieszkania przekazanego do użytkowania charakteryzowały się mieszkania w powiatach: ostrowskim — 154,2 m kw., ostrołęckim — 152,6 m kw. Lokale mieszkalne o najmniejszej powierzchni wybudowano w Warszawie — 59,7 m kw., Płocku — 62,3 m kw. oraz w Siedlcach — 70 m kw.

W 2018 r. na 1000 ludności oddano 7,6 mieszkań (wzrost o 0,7 punktu; w miastach o 1,1 punktu, a na wsi nieznaczny spadek). Najwięcej mieszkań na 1000 mieszkańców oddano w powiatach: m.st. Warszawa — 13,2 , piaseczyńskim — 11,8, najmniej natomiast w powiatach przasnyskim i żuromińskim — po 1,3. W pięciu powiatach (Warszawa, piaseczyński, grodziski, legionowski, warszawski zachodni) wskaźnik przyjął wartość wyższą od średniej wojewódzkiej — 7,6.

W 2018 r. na terenie województwa mazowieckiego rozpoczęto budowę 46 tys. 517 mieszkań (tj. o 7,6 proc. więcej niż w 2017 r.). Wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszeń z projektem budowlanym na budowę 50 tys. 673 mieszkań (tj. o 1,2 proc. mniej niż w 2017 r.). W nowych budynkach mieszkalnych powstanie 49 tys. 953 mieszkania (wobec 50 tys. 331 mieszkań w 2017 r.).

W sumie na Mazowszu w 2018 r. oddano do użytkowania 11 tys. 101 nowych budynków mieszkalnych, czyli o 4,7 proc. mniej niż przed rokiem. Większość z nich powstała na terenach wiejskich — 7049 (63,5 proc.).

Z danych US w Warszawie wynika, że w 2018 r. inwestorzy indywidualni wybudowali 8294 nowe budynki mieszkalne (w 2017 r. 9204 budynki). Ich udział w ogólnej liczbie nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania wyniósł 74,7 proc. (w 2017 r. 79 proc.). Pod względem liczby mieszkań wybudowanych przez inwestorów indywidualnych dominowały głównie budynki jednomieszkaniowe, które w 2018 r. stanowiły 98,2 proc. liczby nowych budynków mieszkalnych oddanych przez inwestorów indywidulanych. (PAP)