Warszawa, 15.07.2019 (ISBnews) - Kredyt Inkaso odnotował 8,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2018/2019 (1 kwietnia 2018 - 31 marca 2019) wobec 5,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 74,95 mln zł wobec 42,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 168,22 mln zł w 2018/2019 wobec 122,68 mln zł rok wcześniej.

Wpłaty dłużników wyniosły 232,8 mln zł, co oznacza wzrost r/r o 25%. EBITDA gotówkowa za 12 miesięcy zakończonych 31 marca 2019 r. wyniosła 158 mln zł, co oznacza wzrost r/r o 27%. Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 20,7 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 180% r/r. Zysk netto [ogółem] wyniósł 9,0 mln zł, co oznacza wzrost o 36% r/r. Jednorazowy, negatywny wpływ na zysk netto w roku obrotowym 2018/2019 miało rozpoznanie podatku odroczonego w wysokości 7,5 mln zł. Wartość bilansowa nabytych wierzytelności na koniec marca 2019 r. wyniosła 709 mln zł, co oznacza spadek o 3% w porównaniu z końcem grudnia 2018 r.

"Zwiększanie poziomu odzysków pozwala nam osiągać systematyczny wzrost przychodów i zyskowności. W samym IV kwartale minionego roku obrotowego wpłaty wyniosły 61 mln zł. Naszym celem pozostaje wzrost skali działania na bazie inwestycji w atrakcyjne portfele wierzytelności. Zamierzamy kontynuować politykę dywersyfikacji finansowania, koncentrując się w najbliższym czasie na prywatnych emisjach długu oraz finansowaniu bankowym" - skomentował prezes zarządu Kredyt Inkaso Maciej Szymański, cytowany w komunikacie.

Wysokie wpłaty od dłużników, przy relatywnie niewielkiej skali inwestycji w III i IV kwartale roku obrotowego 2018/2019 wpłynęła na nieznaczny spadek wartości bilansowej wierzytelności na koniec marca 2019 r.

W roku obrotowym 2018/2019 grupa zainwestowała w portfele wierzytelności 166 mln zł, co jest wartością zbliżoną do roku poprzedniego.

Wskaźnik zadłużenia finansowego netto do kapitału własnego wynosił w grupie na koniec marca 2019 r. 2,14x.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018/2019 wyniósł 17,67 mln zł wobec 3,29 mln zł straty rok wcześniej.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)