Warszawa, 25.07.2019 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) zawarło umowę o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym zamkniętym o nazwie CF1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (CF1 NS FIZ) przez Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Ipopema TFI), podał Altus.
"Na podstawie umowy Altus TFI przeniesie nieodpłatnie na Ipopema TFI, a Ipopema TFI przejmie zarządzanie funduszem [...], o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
1) podjęcie przez wszystkich uczestników funduszu uchwały zgromadzenia inwestorów funduszu wyrażającej zgodę na (i) zmiany do statutu funduszu [...], a także (ii) skrócenie terminu wejścia w życie ogłoszonych zmian statutu funduszu w związku z przejęciem zarządzania [...];
2) Ipopema TFI doręczy Altus TFI oświadczenie, złożone w oparciu o sprawozdanie finansowe, że przejęcie zarządzania funduszem nie będzie wymagało zgłoszenia zamiaru koncentracji prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
3) Ipopema TFI powiadomi [...] wszystkich uczestników funduszu o przejęciu zarządzania funduszem. W tym zakresie Altus TFI uzyska zgody uczestników funduszu zgodnie z art. 282 ust. 3 pkt 1 ustawy na przekazanie do Ipopema TFI ich danych [...]. Ipopema TFI doręczy Altus TFI oświadczenie o dokonaniu czynności określonych w art. 238a ust. 7 ustawy i upływie 45-dniowego okresu.
4) rada nadzorcza Ipopema TFI wyrazi zgodę na przejęcie zarządzania funduszem" - czytamy w komunikacie.
O ile strony nie uzgodnią inaczej na piśmie, w przypadku, gdy w terminie do 31 października 2019 r. nie dojdzie do łącznego spełnienia powyższych warunków, umowa wygasa, wskazano również.
Altus TFI jest jednym z niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.
Ipopema Securities to grupa finansowa notowana na warszawskiej giełdzie od maja 2009 roku.
(ISBnews)