Warszawa, 09.08.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze LPP zdecydują o emisji obligacji o wartości nominalnej do 300 mln zł, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie, zwołane na 13 września br.
"Nadzwyczajne walne zgromadzenie LPP SA na podstawie § 33 ust. 1 pkt 5 Statutu LPP SA wyraża zgodę na emisję przez spółę obligacji i ustanowienie przez spółkę programu emisji obligacji zgodnie z poniższymi warunkami:
- spółka wyemituje obligacje o łącznej wartości nominalnej do 300 000 000 zł
- emisje obligacji nastąpi w trybie art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018, poz. 483 ze zm. przez proponowane nabycia obligacji do oznaczonych inwestorów kwalifikowanych [w rozumieniu art. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168, s. 12)];
- obligacje nie będą miały formy dokumentu (zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 Ustawy o Obligacjach);
- obligacje będą emitowane w seriach o wartości i ilości określonej przez zarząd spółki;
- planowany wykup obligacji będzie przypadał pięć lat od daty emisji danej serii obligacji;
- cel obligacji nie musi zostawać określony" - czytamy w projekcie uchwały.
LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.
(ISBnews)