Skarbiec Holding miał 31,17 mln zł zysku netto w roku finans. 2018: 2019Warszawa, 13.09.2019 (ISBnews) - Skarbiec Holding odnotował 31,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2018/2019 (trwającym od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.) wobec 19,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 38,4 mln zł wobec 23,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 112,89 mln zł w r. fin. 2018/2019 wobec 101,5 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody Skarbiec Holding w za rok obrotowy 2017/2018 z tytułu opłaty zmiennej (success fee) wzrosły o 58,9% i wyniosły 33,2 mln zł (wobec 15,2 mln zł w poprzednim roku obrotowym 2017/2018). Przychody z tytułu opłaty stałej - za zarządzanie funduszami, pozostały na podobnym poziomie i wyniosły w tym okresie 78,3 mln zł wobec 80,9 mln zł przed rokiem.

"Zakończony rok obrotowy 2018/2019 był dla Grupy Skarbiec okresem pełnym zmian i wyzwań, zarówno rynkowych, jak i regulacyjnych. Warto w tym miejscu wymienić co najmniej kilka obszarów, które miały i nadal mają istotny wpływ na funkcjonowanie całego sektora towarzystw funduszy inwestycyjnych. Wpływ na prowadzenie działalności inwestycyjnej w omawianym okresie miały wydarzenia z lat 2017 i 2018. Przyczyniły się one do spadku zaufania do rynku kapitałowego, znacznej liczby umorzeń, a co za tym idzie zmniejszającej się puli aktywów będących w posiadaniu TFI. Równie ważne są zmiany w otoczeniu prawnym, które wpływają na funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych, a w szczególności na podmioty nie wchodzące w skład dużych grup kapitałowych. W 2019 r. wpływ na wielkość sprzedaży w kanale bankowym miała m.in. implementacja dyrektywy MiFID II. Poza tym mamy do czynienia z intensywną rywalizacją na nowych obszarach rynku, jakimi są niewątpliwie Pracownicze Plany Kapitałowe. Gra o klientów w tym sektorze wymaga zaangażowania znacznych sił i środków, a dzieje się to w niezwykle konkurencyjnym otoczeniu i w niepewnej sytuacji odnośnie globalnej koniunktury na rynkach kapitałowych. Trudne otoczenie rynkowe jest dla nas jednak tylko i wyłącznie motorem napędowym do zwiększania potencjału i skali działalności firmy. Mamy ku temu silne podstawy. Mocną stroną Skarbiec TFI jest stabilny, wysokiej klasy zespół ekspertów" - napisała w liście do akcjonariuszy prezes Anna Milewska.

"Efektywne zarządzanie i wysokiej jakości produkty są wyróżnikiem Skarbiec TFI – kluczowego aktywa Skarbiec Holding. Oceniając minione 12 miesięcy chciałabym zwrócić Państwa uwagę na wyniki finansowe Grupy – wypracowany przez spółkę zysk netto przekroczył 31 mln zł. Wyniki inwestycyjne osiągane przez fundusze Skarbca plasują je w przeważającej większości w pierwszym i drugim kwartylu. Nie zapominamy też o obszarach intensyfikujących sprzedaż. Rozszerzamy kanały współpracy z agencjami i multiagencjami, będącymi bardzo blisko klientów korporacyjnych, których chcemy w sposób ciągły pozyskiwać. Rozwijamy ponadto segment asset management widząc rosnące zapotrzebowanie na tego typu usługi ze strony klientów" - powiedziała także Milewska, cytowana w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w r. fin. 2018/2019 wyniósł 4,38 mln zł wobec 30,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Aktywa netto funduszy detalicznych pod zarządzaniem Skarbiec TFI wyniosły w czerwcu br. 3,7 mld zł. Na dzień 30 czerwca 2019 roku spółka zależna Skarbiec TFI S.A. zarządzała 37 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 7 funduszami dedykowanymi.

Skarbiec Holding S.A. jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce.

(ISBnews)