Grupa Lotos miała 125,9 mln zł zysku netto, 723,1 mln zł EBITDA w III kw.


Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Grupa Lotos odnotowała 125,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 631,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
"Na wyniki finansowe grupy kapitałowej Lotos w III kw. 2019 r. największy wpływ miały spadające notowania surowców (tj. ropy naftowej i gazu ziemnego), niższy wolumen sprzedaży węglowodorów (spadek o ok. 12% kw/kw), wyższy poziom modelowej marży rafineryjnej (wzrost o 40,6% kw/kw) oraz wyższy średniokwartalny kurs dolara" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.
Zysk operacyjny wyniósł 496,3 mln zł wobec 866,8 mln zł zysku rok wcześniej.
Oczyszczony zysk EBITDA LIFO wyniósł 855,7 mln zł wobec 888 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 723,1 mln zł wobec 1 041,5 mln zł rok wcześniej.
"Grupa kapitałowa Lotos wykazała w III kw. 2019 roku zysk operacyjny w wysokości 496,3 mln zł, na który składały się zysk operacyjny segmentu produkcji i handlu 480,6 mln zł, zysk operacyjny segmentu wydobywczego 14,6 mln zł oraz korekty konsolidacyjne w wysokości 1,1 mln zł. Wynik operacyjny powiększony o amortyzację wg szacunkowej wyceny zapasów metodą LIFO (bez uwzględnienia teoretycznych odpisów wg LIFO, z wyłączeniem różnic kursowych z działalności operacyjnej (tzw. oczyszczony EBITDA LIFO), wyniósł 855,7 mln zł" - czytamy w raporcie.
Wynik na działalności finansowej w grupie kapitałowej Lotos w III kw. 2019 roku wyniósł -335,1 mln zł. Składa się on głównie z ujemnego salda różnic kursowych na poziomie -118,8 mln zł, ujemnego efektu wyceny i rozliczenia transakcji zabezpieczających w wysokości -138,2 mln zł oraz z ujemnego wyniku z tytułu skompensowania odsetek od zadłużenia, przychodów odsetkowych i prowizji na poziomie -76,6 mln zł, podano także.
"Efekt wyceny i rozliczenia transakcji zabezpieczających ryzyko rynkowe w III kw. 2019 roku w grupie kapitałowej Lotos zawiera głównie nadwyżkę ujemnego rozliczenia i wyceny transakcji zabezpieczających kurs walutowy na poziomie -77 mln zł oraz ujemny efekt rozliczenia i wyceny transakcji zabezpieczających poziom cen produktów w wysokości -60,8 mln zł" - czytamy dalej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7 877,8 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 8 344 mln zł rok wcześniej.
W I-III kw. 2019 r. spółka miała 798,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1487,3 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 22 280,8 mln zł w porównaniu z 22 199,7 mln zł rok wcześniej.
9-miesięczna EBITDA LIFO (z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych) wyniosła 2 271 mln zł w br. wobec 2 249 mln zł w okresie styczeń-wrzesień 2018 r.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 693,5 mln zł wobec 1 420,1 mln zł zysku rok wcześniej.
"Dług finansowy grupy kapitałowej Lotos na 30 września 2019 roku osiągnął poziom 5 263,9 mln zł, wyższy o 1 379,9 mln zł od długu finansowego na koniec 2018 roku, na skutek wdrożenia MSSF 16. Wskaźnik relacji długu finansowego skorygowanego o wolną gotówkę do kapitału własnego wyniósł 23,8% (w tym zobowiązania leasingowe to 10,6% kapitału własnego) i wzrósł o 7,7 punktów procentowych vs. 31 grudnia 2018 roku. Dług netto wyniósł 2 921,1 mln zł. Wskaźnik relacji długu netto do zysku oczyszczonego EBIDA LIFO na 30 września 2019 roku wyniósł 0,93" - napisano też w raporcie.
Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,2 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)