Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Getin Holding odnotował 47,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 16,4 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

"W III kwartale br. Grupa Getin Holding wypracowała zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej [z działalności kontynuowanej i zaniechanej łącznie] na poziomie 47,3 mln zł. Natomiast od początku roku wyniósł on 61,1 mln zł. Wypracowany wynik to efekt dobrych wyników spółek zagranicznych oraz działań restrukturyzacyjnych realizowanych przez Idea Bank Polska. W ciągu 9 miesięcy spółki zagraniczne wypracowały dla Grupy 115,9 mln zł zysku netto i wypłaciły na rzecz Holdingu 70 mln zł dywidendy. W 2019 roku zobowiązania finansowe Holdingu zmniejszyły się o blisko 90 mln zł do poziomu 211,5 mln zł. Dzięki dalszej, skutecznej realizacji działań związanych z głęboką restrukturyzacją i zmianą modelu biznesowego, w III kwartale br. Grupa Idea Bank SA osiągnęła zysk netto na poziomie 12,3 mln zł. Wypracowany zysk, w połączeniu ze stopniowym ograniczaniem sumy bilansowej umożliwił poprawę wskaźników kapitałowych. W wyniku restrukturyzacji, od początku roku koszty działania grupy bankowej spadły o 18,6% w ujęciu rocznym" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

"Realizujemy ambitne założenia polityki dywidendowej, a pozyskane w ten sposób środki umożliwiają nam systematyczną redukcję zobowiązań finansowych Holdingu. Od początku roku zmniejszyliśmy je o blisko 90 mln zł, czyli prawie o jedną trzecią. Z uwagą obserwujemy głębokie działania restrukturyzacyjne realizowane w ramach Grupy Idea Bank Polska. Jesteśmy przekonani, iż umożliwią one spółce dalszą poprawę rentowności i tym samym odbudowę współczynników kapitałowych" - powiedział prezes Piotr Kaczmarek, cytowany w materiale.

Wynik z tytułu odsetek w III kw. br. wyniósł 251,87 mln zł wobec 244,58 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 67,59 mln zł wobec 17,88 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 24,19 mld zł na koniec III kw. 2019 r. wobec 25,23 mld zł na koniec 2018 r.

W I-III kw. 2019 r. bank miał 62,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 139,03 mln zł straty rok wcześniej.

"Zysk netto grupy z biznesu ukraińskiego za 9 miesięcy ukształtował się na poziomie 71,5 mln zł, co jest wynikiem o blisko o 65,1% lepszym w ujęciu r/r. Dynamiczny wzrost wyniku netto jest efektem stabilnej sytuacji lokalnej gospodarki oraz poprawy wyników sprzedażowych. Wzrost kontrybucji do wyniku segmentu ponownie odnotował zarówno Idea Bank Ukraina, jak i spółka NFS. Po raz kolejny segment Ukraina utrzymał wysoką dynamikę sprzedaży kredytowej w walucie lokalnej (+19% r/r). Na koniec września portfel kredytowy w UAH wzrósł o 11,9% r/r. Ponadto Segment znacząco zwiększył poziom przychodów operacyjnych (w UAH, +40,2%), utrzymując jednocześnie stabilny poziom po stronie kosztowej (C/I 29,4%). Segment Ukraina wypłacił do Getin Holding dywidendę w kwocie 35,3 mln zł" - czytamy dalej.

Z kolei Carcade (Rosja) wypracowała zysk netto na poziomie 20,4 mln zł. Spółka stale odnotowuje wzrost sprzedaży leasingowej, która od początku roku zwiększyła się o 19% r/r. W tym samym okresie Carcade odnotowała wzrost zarówno wyniku odsetkowego, jak i prowizyjnego w RUB, odpowiednio o 17,3% i 6,6% r/r. Na koniec września suma bilansowa spółki wynosiła 20,8 mld RUB (+11,1% r/r). O dobrej sytuacji Carcade świadczy również rating Fitch na poziomie B+ z perspektywą stabilną. Od początku roku spółka wypłaciła na rzecz Getin Holding 13 mln zł dywidendy, podano także.

W Rumunii grupa wypracowała w 9 miesięcy zysk netto na poziomie 11,4 mln zł. Znaczący wpływ na wynik segmentu miało m.in. wprowadzenie nowych obciążeń w postaci podatku od aktywów i wyższych kosztów składek do lokalnego BFG. Głównym projektem realizowanym przez bank pozostaje digitalizacja i rozwój usług online. Sprzedaż grupy za 3 kwartały wyniosła 700,2 mln zł, z czego 317,5 mln zł przypadło na bank, a 382,7 mln zł na spółkę leasingową. Intensywne działania sprzedażowe umożliwiły wzrost wyniku odsetkowego 6% (r/r) i prowizyjnego o 5% (r/r). Na koniec września suma bilansowa segmentu Rumunia wynosiła ponad 2,3 mld zł, co oznacza wzrost o 3,9% w ujęciu rocznym.

Wreszcie, zysk netto segmentu Białoruś za 9 miesięcy br. wyniósł 12,7 mln zł, co oznacza 40,4% wzrost w ujęciu rocznym. W ciągu dziewięciu miesięcy Idea Bank Białoruś odnotował wzrost salda kredytowego (+10,4% w BYN) oraz depozytowego (+13,5% w BYN). Sprzedaż segmentu osiągnęła poziom 207,8 mln BYN, co oznacza blisko 10% wzrost w ujęciu rocznym. Podobnie jak inne spółki wchodzące w skład Holdingu, również Idea Bank Białoruś kontynuował intensywne prace w zakresie digitalizacji i wzbogacenia oferty o produkty i usługi online. W ciągu dziewięciu miesięcy udział kanałów online w sprzedaży depozytów wyniósł 58,3%, a kredytów 23,6%. Ponadto, kontynuowano ograniczanie kosztów działania dzięki zmniejszeniu zasięgu placówek Banku. Dzięki skutecznej realizacji założeń biznesowych, w 2019 roku Idea Bank Białoruś wypłacił na rzecz Holdingu 21,7 mln zł dywidendy, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 63,7 mln zł wobec 4,97 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

(ISBnews)