Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Famur miał ok. 631 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, ok. 73 mln zł zysku z działalności operacyjnej, ok. 124 mln zł EBITDA i ok. 51 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe grupy za 9 miesięcy 2019 były następujące: przychody ze sprzedaży: ok. 1 625 mln zł; zysk z działalności operacyjnej: ok. 268 mln zł; EBITDA: ok. 416 mln zł i zysk netto: ok. 335 mln zł, podano także w komunikacie.

"Wobec coraz silniejszych sygnałów nadciągającego spowolnienia gospodarczego na świecie, spadku cen węgla  i potencjalnego obniżenia możliwości inwestycyjnych branży wydobywczej, w III kwartale konsekwentnie realizowaliśmy założenia strategiczne zakładające zwiększenie udziału w przychodach usług typu aftermarket, wzrostu udziału eksportu oraz dywersyfikację, zarówno produktową, jak i geograficzną. Zwiększenie udziału usług posprzedażnych w miksie produktowym w połączeniu z rozbudową bazy zainstalowanego sprzętu na rynkach zagranicznych mają szczególne znaczenie w zapewnianiu stabilności funkcjonowania biznesu w perspektywie długookresowej i przy zmieniających się warunkach rynkowych. Jednocześnie, realizując cele naszej strategii w zakresie optymalizacji struktury organizacyjnej Grupy oraz poprawy jej efektywności, zdecydowaliśmy o wdrożeniu jednolitego, konserwatywnego i ostrożnościowego podejścia do rozpoznawania ryzyk oraz zintensyfikowaniu działań poprawiających efektywność procesów operacyjnych w obszarze Surface, na bazie zdobytych doświadczeń w segmencie Underground" - powiedział prezes Mirosław Bendzera, cytowany w komunikacie.

W III kwartale 2019 Famur konsekwentnie realizował kontrakty na krajowym rynku oraz intensyfikował aktywność zagraniczną. Grupa wykorzystywała koniunkturę rynkową podpisując umowy m.in. na dostawę obudów ścianowych dla Polskiej Grupy Górniczej za 65 mln zł czy dostawy sprzętu i nadzoru nad montażem dla OOO Polskie Maszyny z siedzibą w Moskwie o wartości 90 mln zł, podano także.

W wyniku prowadzonych działań optymalizujących strukturę organizacyjną i model funkcjonowania grupy, Famur przejął odpowiedzialność za obszar finansowy segmentu Surface i wdrożył jednolite, konserwatywne i ostrożnościowe podejście do prognozowania oraz rozpoznawania ryzyk w Famur Famak S.A. i jego spółkach zależnych. W ramach przeprowadzonej analizy i aktualizacji budżetów realizowanych kontraktów Surface, przeglądu i optymalizacji aktywów obrotowych segmentu oraz zaplanowanych działań mających zwiększyć efektywność operacyjną procesów biznesowych, zdecydowano o aktualizacji budżetów realizowanych kontraktów, zawiązaniu rezerw i utworzeniu odpisów, które łącznie obniżyły wstępny szacunkowy skonsolidowany wynik netto o 41 mln zł, wskazano także.

"Zarządy spółek segmentu Surface nieprzerwanie monitorują powyższe ryzyka i przykładają wszelkiej staranności w celu ich mitygacji lub istotnego ograniczenia. Jednocześnie w Grupie Famur Famak wprowadzane są działania z zakresu poprawy efektywności kosztowej i produktywności obejmujące wdrożenie kultury lean management, dostosowanie struktury organizacyjnej oraz zatrudnienia Grupy Famur Famak do realizacji strategii rozwoju, jak również intensyfikacji pozyskiwania nowych rynków zbytu" - zadeklarowała spółka.

W zakresie głównych celów strategicznych Famur intensyfikuje proces wejścia w segment Hard Rock Mining, analizując obecnie trzy podmioty w Ameryce Północnej. Przejęcie spółki z sektora HRM pozwoli Grupie Famur na dalszą dywersyfikację przychodów, rozszerzenie portfolio produktowego i rynków zbytu poza granicami kraju, zakończono w informacji.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.

(ISBnews)