Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - Getin Noble Bank odnotował 100,62 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 8,92 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.
Wynik z tytułu odsetek wyniósł 263,44 mln zł wobec 311,42 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 19,73 mln zł wobec 29,97 mln zł rok wcześniej.
Aktywa razem banku wyniosły 52,85 mld zł na koniec III kw. 2019 r. wobec 49,9 mld zł na koniec 2018 r.
W I-III kw. 2019 r. bank miał 346,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 165,52 mln zł straty rok wcześniej.
"Uzyskane wyniki finansowe grupy w okresie pierwszych 9 miesięcy 2019 roku były pod silnym wpływem odnotowanego w IV kwartale 2018 roku kryzysu płynnościowego:
- wynik z tytułu odsetek wyniósł 717,3 mln zł i był niższy w stosunku do porównywalnego okresu 2018 roku o 188,6 mln zł (tj. o 20,8%), przy spadku w tym samym okresie poziomu aktywów o 3,9%. Spadek wyniku odsetkowego to efekt wzrostu kosztów z tytułu odsetek o 71,3 mln zł (tj. o 8,8%), przy jednoczesnym spadku przychodów odsetkowych o 117,3 mln zł (tj. o 6,8%). Przychody z tytułu odsetek zostały obciążone również rezerwą w wysokości 12 mln zł na potencjalne zwroty części prowizji w związku z wcześniejszą spłata kredytów konsumenckich (część z szacunkowej kwoty spodziewanych zwrotów kosztów kredytu po wyroku TSUE - łączna kwota szacunkowych kosztów ujętych w wyniku za 9 miesięcy 2019 roku to 24,6 mln zł),
- wynik z tytułu prowizji i opłat wyniósł 55,3 mln zł i był niższy od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie 2018 roku o 47,9 mln zł (tj. o 46,4%),
- wynik na instrumentach finansowych (w tym wycenianych do wartości godziwej oraz z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów finansowych niewycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy) wraz z wynikiem z pozycji wymiany wyniósł -14,6 mln zł i był w porównaniu do osiągniętego w tym samym okresie 2018 roku niższy o 77,2 mln zł (tj. o 123,3%) - głównym elementem odnotowanego w 2019 roku spadku wyniku był osiągnięty i ujęty w tej linii rachunku zysków i strat w 2018 roku dochód z transakcji sprzedaży dłużnych papierów wartościowych w wysokości 37,7 mln zł,
- wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych wyniósł -64,9 mln zł i był niższy od wyniku uzyskanego w analogicznym okresie 2018 roku o 27 mln zł (tj. o 71,3%). Spadek wyniku związany jest przede wszystkim z ujęciem w pozostałych kosztach operacyjnych rezerwy na potencjalne zwroty prowizji w związku z wcześniejszą spłatą kredytów konsumenckich w wysokości 12,6 mln zł (część z szacunkowej kwoty spodziewanych zwrotów kosztów kredytu po wyroku TSUE - łączna kwota szacunkowych kosztów ujętych w wyniku za 9 miesięcy 2019 roku to 24,6 mln zł),
- koszty odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych obciążyły w okresie pierwszych 9 miesięcy 2019 roku wynik finansowy w łącznej wysokości 348,4 mln zł i były niższe od uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego o 144,6 mln zł (tj. o 29,3%),
- koszty działania grupy (bez uwzględnienia opłat na rzecz BFG) wyniosły 639 mln zł i wzrosły w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku o 31 mln zł, tj. o 5,1%; grupa z uwagi na realizację zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego Planu trwałej poprawy rentowności aktualnie jest zwolniona z płacenia podatku od niektórych instytucji finansowych,
- koszty związane z opłatami na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wyniosły 105,8 mln zł i obejmowały one zarówno jednorazowe ujęcie w kosztach rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji w kwocie 68,4 mln zł, jak i koszt składki na fundusz gwarantowania depozytów za pierwsze 9 miesięcy 2019 roku w kwocie 37,3 mln zł. W stosunku do kosztów 9 miesięcy 2018 roku jest to poziom wyższy o 3,3 mln zł" - czytamy w raporcie.
W okresie pierwszych 9 miesięcy 2019 roku grupa zwiększyła poziom zobowiązań wobec klientów o 8,2 mld zł (tj. o 22,2%) oraz zmniejszyła saldo kredytów i pożyczek udzielonych klientom o 2 mld zł (tj. o -5%).
"Jednocześnie zgodnie ze strategią grupy w zakresie optymalizacji struktury bilansu poprzez zmniejszenie skali działalności kredytowej w zakresie salda kredytów hipotecznych nastąpił spadek salda brutto kredytów hipotecznych w okresie pierwszych 9 miesięcy 2019 roku o 1,1 mld zł (tj. o 3,9%). Wartość sprzedaży kredytowej w pierwszych 9 miesiącach 2019 roku wyniosła 5,6 mld zł i była niższa od wolumenu sprzedaży w analogicznym okresie roku ubiegłego (spadek sprzedaży o 14,1%). Największy udział w sprzedaży miały kredyty detaliczne oraz kredyty samochodowe (w tym faktoring) - łącznie 49,1% udziału w całkowitej sprzedaży kredytowej. Sprzedaż kredytów firmowych stanowiła 29,7% łącznej sprzedaży kredytowej banku, a wykup wierzytelności leasingowych 21,2% łącznej sprzedaży kredytowej banku" - czytamy dalej.
W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2019 r. wyniosła 344,4 mln zł wobec 167,86 mln zł straty rok wcześniej.
Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.
(ISBnews)