"Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa, zwanego dalej +Pełnomocnikiem+. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych" - czytamy w rozporządzeniu.

Z rozporządzenia wynika, że do zadań pełnomocnik należy analiza istniejących rozwiązań i obowiązujących przepisów prawa w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa i innymi aktywami państwowymi oraz opracowanie założeń reformy nadzoru właścicielskiego. Ma on też opracowywać projekty rozwiązań prawnych w tym zakresie i wypracowywać standardy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa.

Pełnomocnik ma też współpracować z organami administracji rządowej, które są obowiązane do udzielania mu pomocy, w szczególności przez udostępnianie informacji i dokumentów.

"Pełnomocnik może, w porozumieniu z Ministrem Aktywów Państwowych, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, wnosić opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych, wynikające z zakresu jego działania, do rozpatrzenia przez Radę Ministrów" - czytamy. Ponadto, przedstawia on Radzie Ministrów, w porozumieniu z Ministrem Aktywów Państwowych, oceny i wnioski z realizacji powierzonych mu zadań. Może on też zlecać przeprowadzanie badań i ekspertyz oraz powoływać zespoły eksperckie lub doradcze. "Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Ministerstwo Aktywów Państwowych" - napisano.

Reklama

Wydatki związane z działalnością pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

W listopadzie br. Jacek Sasin został powołany na wicepremiera, ministra aktywów państwowych. Oprócz niego, w resorcie zasiadają wiceministrowie: Artur Soboń - pełnomocnik rządu do spraw instrumentów finansowania rozwoju gospodarczego państwa, Adam Gawęda - pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, Maciej Małecki, Tomasz Szczegielniak, Tomasz Dąbrowski oraz Tadeusz Skobel. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta