Warszawa, 12.12.2019 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) zawarło z Rockbridge TFI umowę o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym zamkniętym, podał Altus. Przeniesienie zarządzania funduszem powinno nastąpić w terminie do 15 stycznia 2020 r.
"W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2019 z dnia 21 października 2019 r. w sprawie rozpoczęcia czynności zmierzających do przeniesienia Omega Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzanego przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych S.A. z siedzibą w Warszawie do Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, zarząd Altus TFI informuje o zawarciu w dniu 11 grudnia 2019 r. z Rockbridge TFI umowy, której przedmiotem jest przejęcie przez Rockbridge TFI od Altus TFI zarządzania funduszem" - czytamy w komunikacie.
Przeniesienie zarządzania funduszem na rzecz Rockbridge TFI nastąpi nieodpłatnie, podano także.
"Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51% akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge TFI. W związku z powyższym, wyniki finansowe Rockbridge TFI z tytułu zarządzania funduszami będą uwzględnione w skonsolidowanym wyniku grupy kapitałowej Altus TFI" - czytamy dalej.
Altus TFI jest jednym z niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.
(ISBnews)