Wyniki te są identyczne jak w listopadzie. Respondenci byli poproszeni także o ocenę stanu polskiej gospodarki i prognozę zmian sytuacji materialnej ludności w najbliższych trzech latach, a także o ocenę możliwości znalezienia pracy w Polsce.

59 proc. badanych jest zdania, że gospodarka w kraju rozwija się, w tym 52 proc. uważa, że jest to rozwój powolny, a 7 proc. jest przekonanych o dynamicznym rozwoju. Przeciwnego zdania jest 31 proc. respondentów, w tym w ocenie 25 proc. gospodarka znajduje się w stanie lekkiego kryzysu, a w ocenie 6 proc. w stanie głębokiego kryzysu. 10 proc. badanych nie ma sprecyzowanego zdania na ten temat.

W porównaniu z wynikami z listopada w grudniu bez zmian pozostał odsetek badanych, którzy są zdania, że gospodarka jest w kryzysie. O 2 punkty procentowe wzrósł odsetek osób twierdzących, że gospodarka w Polsce się rozwija.

40 proc. ankietowanych jest zdania, że w najbliższych trzech latach materialne warunki życia w kraju nie zmienią się. 35 proc., że nastąpi poprawa warunków życia, w tym 30 proc. oczekuje pewnej poprawy, a 5 proc. – wyraźnej poprawy. 20 proc. badanych prognozuje pogorszenie obecnych warunków, przy czym 5 proc. uważa, że będzie znacznie gorzej, a zdaniem 15 proc. nastąpi pewne pogorszenie. 5 proc. osób nie ma opinii na ten temat.

W porównaniu z wynikami z listopada o punkt procentowy zwiększył się odsetek osób, które uważają, że nastąpi poprawa warunków materialnych. Odsetek badanych przewidujących brak zmian wzrósł o 3 punkty procentowe, a o punkt procentowy wzrósł odsetek deklarujących pogorszenie się w najbliższych trzech latach materialnych warunków życia.

Reklama

78 proc. respondentów uważa, że w naszym kraju bez większych problemów można znaleźć pracę. 67 proc. jest zdania, że pracę można znaleźć, ale niekoniecznie taką, jaką by się chciało, a 11proc. ocenia, że można bez większych kłopotów znaleźć dobrą pracę. 15 proc. Polaków pesymistycznie ocenia sytuację na rynku pracy, w tym 14 proc. badanych uważa, że trudno znaleźć jakiekolwiek zatrudnienie, a 1 proc., że znalezienie pracy w Polsce jest niemożliwe. 7 proc. ankietowanych nie ma zdania na ten temat.

W stosunku do listopada o 2 punkty procentowe spadł odsetek badanych deklarujących, że w Polsce można znaleźć pracę. O tę samą wartość wzrósł odsetek ankietowanych będących przeciwnego zdania. Procent badanych niezdecydowanych się nie zmienił.

"2019 rok nie przyniósł większych zawirowań w społecznych nastrojach. Od połowy roku poprawiały się oceny kierunku bieg spraw w Polsce, gospodarka postrzegana była przez większość Polaków nieustannie przez cały rok jako rozwijająca się, a co do warunków materialnych życia Polacy byli skłonni wnioskować, że raczej w tym zakresie też się poprawi niż pogorszy. Rynek pracy również oceniany jest pozytywnie, a w 2019 r. mogliśmy tylko obserwować spadek stopy bezrobocia (stan na październik to 5 proc.)" – tak wyniki badania skomentowała ekspertka Kantar Public Sylwia Bąba. "Nastroje społeczne w grudniu można podsumować jako stabilne i dość optymistyczne" – dodała.

Badanie przeprowadzono od 6 do 11 grudnia 2019 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1002 mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej. Prowadzono je metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo (CAPI). (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka