Wittchen ma umowę z Pekabex Bet na rozbudowę centrum log. za 15,2 mln zł netto


Warszawa, 23.01.2020 (ISBnews) - Wittchen zawarł z Pekabex Bet umowę dotyczącą wykonania przez Pekabex robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji związanej z rozbudową obecnego centrum logistycznego Wittchen w Palmirach, podała spółka. Koszt inwestycji wyniesie 15,2 mln zł netto plus podatek VAT.
"Wynagrodzenie ryczałtowe Pekabex za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 15,2 mln zł netto plus należny podatek VAT. Strony wskazały termin 15 czerwca 2020 r. jako termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy. Umowa zawiera standardowe postanowienia dotyczące kar umownych dla tego typu umów, w tym za opóźnienie w dotrzymaniu terminu końcowego z przyczyn leżących po stronie Pekabex w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, przy czym w przypadku opóźnienia trwającego do 7 dni kara będzie wynosić 0,05% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia oraz m.in. karę płatną przez Pekabex za odstąpienie przez spółkę od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia" - czytamy w komunikacie.
20 stycznia Wittchen informował, że, w oparciu o uzyskane pozwolenie na budowę oraz ofertę Pekabex Bet na realizację inwestycji, podjął uchwałę w sprawie warunkowego rozpoczęcia rozbudowy obecnego centrum logistycznego w Palmirach.
Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.
(ISBnews)