Projekt rozporządzenia zakłada, że zawartość biokomponentów powstałych w wyniku współuwodornienia w mieszaninie z węglowodorami z przerobu ropy naftowej, w przypadku gdy biomasą poddaną procesowi współuwodornienia jest czysty olej roślinny lub zużyty olej kuchenny o zawartości wolnych kwasów tłuszczowych poniżej 10 proc., wynosi odpowiednio 84 proc. dla biowęglowodorów ciekłych i 5 proc. dla bio propanu. Projekt określa też sposób obliczania stopnia przereagowania biomasy.

Jak podkreśliło MAP w uzasadnieniu, w związku z wprowadzeniem nowej formy możliwości realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) zidentyfikowano problem w postaci braku wiedzy oraz doświadczeń pozwalających na określenie zawartości biokomponentów w paliwach powstałych w wyniku współuwodornienia.

Wyznaczenie tego parametru jest niezbędne w celu umożliwienia obliczenia ilości wytworzonych w tej technologii biokomponentów - zaznaczono.

Współuwodornianie to proces polegający na jednoczesnej hydrorafinacji frakcji pochodzących z przerobu ropy naftowej i biomasy. W jego wyniku powstają biowęglowodory ciekłe oraz bio propan w mieszaninie z węglowodorami z przerobu ropy naftowej.

Określenie zawartości biokomponentów powstałych w wyniku współuwodornienia umożliwi wytwórcom przeprowadzanie obliczeń, na podstawie których wyznaczana będzie ilość biokomponentów powstałych w wyniku przeprowadzanych procesów współuwodornienia wchodząca w skład paliw ciekłych i gazowych.

MAP podkreśliło, że analizy wykonane przed rokiem 2017 r., oraz dyrektywa OZE z 2018 r. wskazują, że realizacja obowiązku NCW będzie wymagać, poza zastosowaniem estrów metylowych w oleju napędowym oraz bioetanolu w benzynach silnikowych, wykorzystania dodatkowo biokomponentów w postaci biopaliw ciekłych lub biowęglowodorów ciekłych dodawanych do paliw ciekłych.

W celu wykorzystania wszelkich potencjalnych technologii pozwalających efektywnie zrealizować unijne zobowiązania uznano za konieczne podjęcie działań mających na celu wykorzystanie do realizacji NCW od 2020 r. również technologii współuwodornienia - zaznaczono.

NCW to średni udziału biopaliw w zużyciu paliw na potrzeby transportu. Jego poziom jest regulowany ustawą. NCW wynosi 8,7 proc. na rok 2021, 8,8 proc. na rok 2022, 8,9 proc. na rok 2023 i 9,1 proc. - na rok 2024. (PAP)