Zgodnie z obowiązującym od 1 marca ub.r. programem "Mama 4 plus" osoby, które wychowały przynajmniej czworo dzieci, mają prawo do świadczenia w wysokości minimalnej emerytury. Świadczenie przyznaje na wniosek osoby zainteresowanej (matki lub ojca) prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Jak poinformowała w czwartek PAP minister Marlena Maląg, do końca stycznia ZUS i KRUS przyznały łącznie 54,143 tys. rodzicielskich świadczeń uzupełniających.

"Zakład Ubezpieczeń Społecznych do końca stycznia przyznał ich 53,191 tys. Ważny jest tu fakt, że zdecydowaną większość, ok. 34,2 tys., stanowią świadczenia dopełniające" – wskazała szefowa MRPiPS.

"Oznacza to, że większość uprawnionych do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego w przeszłości pracowało, ale z pewnych powodów nie udało im się wypracować minimalnej emerytury. 19 tys. świadczeń stanowią świadczenia w pełnej wysokości" – dodała.

Z kolei KRUS przyznał 952 rodzicielskie świadczenia uzupełniające, 931 to świadczenia w pełnej wysokości, a 21 – dopełniające.

"Wprowadzenie programu +Mama 4 plus+ to forma docenienia trudu rodzicielstwa i element solidarnościowej polityki rządu i kierowanego przeze mnie resortu. Cieszę się, że możemy wspierać rodziców, którzy do tej pory pozostawali bez prawa do choćby minimalnego świadczenia emerytalnego" – podkreśliła minister Maląg.

O świadczenie w ramach programu "Mama 4 plus" mogą się ubiegać matki po osiągnięciu wieku emerytalnego 60 lat. W razie śmierci matki lub porzucenia przez nią dzieci świadczenie po osiągnięciu 65 lat przysługuje także ojcom czworga dzieci.

Świadczenie nie przysługuje osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub ograniczył jej władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, oraz w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowania małoletnich dzieci (np. ze względu na odbywanie kary pozbawienia wolności). Prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego mają także osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w ramach rodzinnej pieczy zastępczej, z wyjątkiem zawodowej rodziny zastępczej.

Wypłata świadczenia przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym prezes ZUS lub KRUS wydał decyzję, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wnioskujący osiągnął wiek emerytalny.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec