"Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w lutym 2020 r. kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego przed miesiącem, ale niższym niż w lutym 2019 r." - czytamy w publikacji urzędu statystycznego. Z informacji wynika, że wskaźnik SI wynosi w lutym br. 97,4 pkt wobec 97,3 pkt w styczniu br. i 104,6 pkt w lutym zeszłego roku.

Jak podano, składowa dla przetwórstwa przemysłowego (101,0 pkt) i handlu detalicznego (101,4 pkt) kształtuje się na poziomie wyższym od notowanego w styczniu br. (odpowiednio 99,9 i 100,1 pkt), dotycząca usług – na niższym (89,6 pkt wobec 90,7 pkt), natomiast budownictwa – na zbliżonym (111,6 pkt wobec 112,1 pkt). W stosunku do lutego 2019 r. wartości wszystkich składowych są niższe - zauważa GUS.

"Składowa bieżąca (96,9 pkt - PAP) kształtuje się na poziomie wyższym niż przed miesiącem (94,6 pkt - PAP), natomiast wyprzedzająca – na niższym (97,9 pkt wobec 99,5 pkt - PAP). W porównaniu z lutym ub.r. wartości obu składowych zmniejszyły się" - napisano.

Urząd wyjaśnia, że podmioty z sekcji przetwórstwo przemysłowe, zakwaterowanie i gastronomia oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa w lutym br. formułują gorsze niż przed miesiącem oceny koniunktury. W pozostałych badanych obszarach przedsiębiorcy oceniają koniunkturę podobnie jak w styczniu br.

Jak podaje GUS, wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej jest wskaźnikiem złożonym. Obliczany jest jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na pytania z ankiety miesięcznej dotyczące bieżącej i przewidywanej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa. Przyjmuje wartości od -100 do +100, przy czym wartości poniżej zera są oceniane jako negatywne (wskazujące na gorszą koniunkturę), a powyżej zera – jako pozytywne (wskazujące na dobrą koniunkturę). Wskaźnik przyjmujący wartość równą zero oznacza sytuację, gdy koniunktura nie zmienia się. (PAP)

Autor: Marcin Musiał