Santander BP wstrzymał usługi kredytowe względem Herkulesa i jego spółki zal.


Warszawa, 09.03.2020 (ISBnews) - Santander Bank Polska (Santander BP) wstrzymał możliwość korzystania z limitów kredytowych, w całym zakresie niewykorzystanej części tych limitów, udzielonych Herkulesowi oraz jego spółce zależnej Gastel Prefabrykacja na podstawie umowy o linię kredytową z 26 sierpnia 2010 r., podał Herkules. Umowa dotyczy linii kredytowo-gwarancyjnej udostępnionej do 10 października 2020 r. do kwoty 22 mln zł.
"Powyższy limit zgodnie z umową mógł być wykorzystany przez emitenta do wysokości maksymalnej 16 mln zł w formie limitu w rachunku bieżącym lub w ramach tej kwoty 8 mln zł z przeznaczeniem na gwarancje bankowe, a przez spółkę zależną do wysokości 6 mln zł (w tym kwota 3,9 mln zł w formie limitu w rachunku bieżącym oraz 2,1 mln zł z przeznaczeniem na gwarancje bankowe)" - czytamy w komunikacie.
Obecnie Herkules nie korzysta z przyznanego limitu w rachunku bieżącym, zaś limit gwarancyjny wykorzystał w kwocie 0,2 mln zł. Spółka zależna wykorzystała limit w rachunku bieżącym w kwocie 2,4 mln zł, a w linii gwarancyjnej w kwocie 1,3 mln zł, podano również.
"Zgodnie z przekazanym emitentowi pismem, bank podjął decyzję o wstrzymaniu możliwości korzystania z limitów kredytowych w związku z wystąpieniem zdarzenia, które w ocenie banku może mieć wpływ na pogorszenie się sytuacji gospodarczej (finansowej, majątkowej) lub prawnej emitenta i/lub spółki zależnej, za które to zdarzenie bank uznał ujawnienie przez emitenta informacji o wystąpieniu trudności w realizacji kontraktu (zawartego przez spółkę Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. (spółkę zależną emitenta) pod nazwą 'Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS Część 1 - Wdrożenie systemu GSM-R'. Emitent wskazuje, że informacje dotyczące zmiany danych finansowych (spadku marży) związanych kontraktem podał do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 50/2019 w dniu 29 listopada 2019 r." - czytamy dalej.
Aktualnie Herkules jest w toku przygotowania stanowiska w przedmiocie pisma banku. Intencją spółki jest niezwłoczne podjęcie rozmów z bankiem mające na celu szczegółowe wyjaśnienie powodów decyzji podjętej przez bank oraz uzgodnienie warunków przywrócenia dostępności udzielonych przez bank na podstawie umowy limitów.
Herkules informuje, że zarówno on, jak i spółka zależna dotychczas wywiązywali się i obecnie wywiązują się terminowo z wszelkich zobowiązań umownych wobec banku, a działanie banku nie zagraża stabilności finansowej spółki ani spółki zależnej oraz grupy kapitałowej Herkulesa, w szczególności ze względu na niski stopień wykorzystania udzielonych limitów, podsumowano.
Herkules jest dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. Jest notowany na GPW od 2006 r.
(ISBnews)