Jak poinformował we wtorkowym komunikacie Polski Związek Instytucji Pożyczkowych (PZIP), organizacja przeprowadziła konsultacje oraz uzgodniła treść rekomendacji działań dla instytucji pożyczkowych wobec zagrożeń jakie niosą skutki pandemii wirusa SARS-CoV-2.

Związek zarekomendował stosowanie wobec klientów instytucji pożyczkowych bezpośrednio dotkniętych zdrowotnymi lub ekonomicznymi skutkami pandemii wirusa SARS-CoV-2 sześciu działań.

"Instytucja pożyczkowa umożliwi odroczenie terminu spłaty pożyczki, całości lub części jej raty, o niezbędny okres, stosowny do pierwotnego terminu kredytowania i sytuacji pożyczkobiorcy, na uzasadniony i dostatecznie udokumentowany wniosek klienta" - napisano.

Związek rekomenduje też, aby złożenie i rozpatrzenie wniosku o odroczenie spłaty odbywało się bezpłatnie. Trzecie zalecenie mówi, że instytucja pożyczkowa umożliwi złożenie wniosku, jego uzasadnienia i dokumentacji drogą elektroniczną w sposób odformalizowany. Ponadto instytucja pożyczkowa rozpatrzy wniosek i udzieli odpowiedzi niezwłocznie, w sposób uwzględniający sytuację wnioskodawcy oraz aktualne i dające się przewidzieć okoliczności gospodarcze.

"W przypadku utrzymania stanu epidemicznego po okresie odroczenia spłaty, instytucja pożyczkowa umożliwi wnioskowanie o odroczenie spłaty na niezmienionych zasadach" - czytamy w piątej rekomendacji.

W szóstej napisano, że podczas rozpatrzenia wniosku instytucja pożyczkowa kierować się będzie szczególnymi okolicznościami oraz zasadami etycznymi opisanymi w Kodeksie Odpowiedzialnego Pożyczania Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych.

Zgodnie z komunikatem, PZIP chce, by wprowadzenie ustalonego mechanizmu nastąpiło w terminie do 7 dni od publikacji rekomendacji.

Związek sformułował także dodatkowe rekomendacje, które miałby by stosowane w terminie do 14 dni od tej daty.

Wskazano na aktualizację modeli scoringowych i sposobu liczenia zdolności kredytowej uwzględniające ekonomiczne i społeczne skutki epidemii SARS-CoV-2; dostosowanie oferty poprzez uwzględnienie potrzeby zapewnienia płynności finansowej gospodarstw domowych i osób prowadzących działalność gospodarczą ponoszących przejściowe, negatywne skutki epidemii, takie jak zatory płatnicze lub opóźnienia w wypłatach wynagrodzeń.

Związek zaleca też swoim członkom modyfikację procedury upominawczej i windykacyjnej wobec osób bezpośrednio dotkniętych skutkami epidemii. Powinna ona uwzględniać ich sytuację i wprowadzenie możliwości odroczonej spłaty lub restrukturyzacji zadłużenia.

"Deklarujemy, że władze Związku, zrzeszone instytucje pożyczkowe i członkowie wspierający wyrażają gotowość do współdziałania w kształtowaniu i wdrażaniu dalszych procesów zmian systemowych, mających na celu zapewnienie ciągłości działania branży finansowej w Polsce i minimalizowanie negatywnych skutków epidemii dla odbiorców usług finansowych" - zapewniono w komunikacie.

Związek wyraził nadzieję, że ze względu na bezprecedensowe okoliczności, potrzebę pilnych działań i solidarność przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii, rekomendacje zostaną wdrożone również przez instytucje pożyczkowe prowadzące działalność gospodarczą poza PZIP. (PAP)

Autor: Marcin Musiał