"Zarząd Elektrobudowa S.A. informuje, że w dniu 19 marca 2019 r., w związku z:

[1] brakiem możliwości - do powyższej daty - uzgodnienia z bankami oraz towarzystwami ubezpieczeń będącymi stronami umowy z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie finansowania emitenta [...] porozumienia o fundamentalnym znaczeniu dla możliwości dalszego prowadzenia działalności przez emitenta, dotyczącego restrukturyzacji istniejącego zadłużenia finansowego i warunków nowego finansowania emitenta; oraz

[2] przeprowadzoną w tym samym dniu oceną wskazującą na wyczerpanie możliwości finalizacji uzgodnień (w horyzoncie czasowym wymaganym dla prowadzenia niezakłóconej istotnie działalności operacyjnej) z powyższymi podmiotami, wynikającej z rozbieżnych i wzajemnie sprzecznych oczekiwań i postulatów formułowanych wobec spółki przez poszczególne podmioty będące stroną umowy w sprawie finansowania, o której mowa powyżej odnośnie formuły restrukturyzacji istniejącego zadłużenia finansowego i warunków nowego finansowania emitenta, co w ocenie emitenta uniemożliwia pozyskanie przez emitenta stabilnego finansowania koniecznego dla zapewnienia możliwości dalszego prowadzenia działalności przez emitenta, w tym regulowania jego wymagalnych zobowiązań, jak również uniemożliwia pozyskanie przez emitenta dokapitalizowania w niezbędnej kwocie, zarząd emitenta podjął decyzję [w formie uchwały zarządu], zgodnie z którą:

[1] na podstawie upoważnienia zawartego w § 6 uchwały nr 9/2019 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Elektrobudowa S.A. z dnia 23 września 2019 w m.in sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii F [...] postanowił odstąpić do realizacji emisji akcji serii F; oraz

[2] postanowił niezwłocznie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości emitenta w związku z utratą przez emitenta zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań emitenta, która w związku z powyższymi okolicznościami ma charakter trwały, a tym samym oznacza, iż została spełniona przesłanka upadłościowa, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe" - czytamy w komunikacie.

W ocenie zarządu, podjęcie powyższej uchwały jest w obecnych okolicznościach jedynym możliwym rozwiązaniem umożliwiającym w najszerszym możliwym stopniu celu ochronę prawnie uzasadnionych interesów zarówno Elektrobudowy, jak i wszystkich jego interesariuszy, w szczególności jego wierzycieli, akcjonariuszy oraz pracowników, podsumowano.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.

>>> Czytaj też: Polska gospodarka jest rozgrzana. Nasz przemysł będzie miał problemy