Jak ogłosiła w piątek Komisja, rozwiązania, określone mianem Pakietu Impulsów Nadzorczych zmniejszą obciążenia regulacyjne podmiotów nadzorowanych, a tym samym pozwolą im na adekwatną reakcję na stojące przed nimi wyzwania oraz na wsparcie w organizacji finansowania gospodarki. W ramach pakietu Urząd KNF ma podejmować i wspierać działania zmierzające do stworzenia lub uruchomienia narzędzi mających na celu wsparcie płynności w obszarze skarbowych papierów wartościowych.

Zaproponuje się wydłużenie terminów sporządzania, zatwierdzenia i publikacji rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych podmiotów podlegających nadzorowi KNF.

Przedłużone mają zostać terminy przekazania raportów kwartalnych za pierwszy kwartał 2020 r., terminy na przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i na zatwierdzanie polityki wynagrodzeń.

UKNF, wspólnie z Ministerstwem Finansów, ma zaproponować zmianę legislacyjną dot. memorandów informacyjnych, prowadzącą do istotnego ułatwienia i przyspieszenia procedowania dokumentów ofertowych wymaganych dla pozyskania kapitału przez przedsiębiorców.

W zakresie raportowania bieżącego UKNF dokona przeglądu pozyskiwanych informacji w celu zminimalizowania ciążących na podmiotach nadzorowanych obowiązków; UKNF liczy się także z koniecznością akceptacji przesunięć w czasie realizacji takich obowiązków.

Regulator ma w sposób indywidualny podchodzić do przekroczeń limitów inwestycyjnych obowiązujących fundusze inwestycyjne. W przypadku naruszeń norm adekwatności kapitałowej, w tym limitów dużych ekspozycji, przy podejmowaniu odpowiednich działań nadzorczych UKNF weźmie pod uwagę wpływ czynników związanych z obecną sytuacją epidemiczną.

UKNF zapowiada też „pragmatyczne” podejście do przesuwania w czasie poszczególnych terminów nadzorczych. Oceny nadzorcze UKNF, które będą przeprowadzane w 2020 r., zostaną nadane w formule uproszczonej i będą uwzględniały nadzwyczajną sytuację związaną z epidemią.

O pół roku ma zostać przesunięty termin dostosowania się biur maklerskich do wytycznych EBA w sprawie outsourcingu.

W komunikacji z podmiotami nadzorowanymi, UKNF dodatkowo poszerzy zakres wykorzystania kanałów elektronicznych, przede wszystkim systemu PORTAL, e-PUAP oraz e- mail.

„Z uwagi na szeroki katalog proponowanych działań pozostajemy też otwarci na dalsze sugestie lub postulaty uczestników rynku” - oświadczył wiceprezes KNF Rafał Mikusiński. Jak dodał, regulator jest gotowy przedyskutować z uczestnikami rynku wszelkie zasygnalizowane nam inicjatywy zmierzające do minimalizacji negatywnych skutków epidemii dla podmiotów rynku kapitałowego.(PAP)