"W roku 2020 nie sporządza się wieloletniego planu finansowego państwa. […] Minister finansów przedstawia Radzie Ministrów założenia projektu budżetu państwa na rok 2021" - to jeden z zapisów nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Strona rządowa, w terminie do dnia 10 maja każdego roku, przedstawia Radzie Dialogu Społecznego wieloletni plan finansowy państwa zawierający Aktualizację Programu Konwergencji; plan ten określa wstępną prognozę podstawowych wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na rok następny.

Zgodnie z projektem nowelizacji, strona rządowa ma skierować do Rady Dialogu Społecznego założenia projektu budżetu państwa na rok 2021 do 31 lipca 2020 r. Dotychczas - zgodnie z obecnymi regulacjami - strona rządowa przedstawiała założenia projektu budżetu na rok następny do 15 czerwca (wynikało to z przepisów ustawy z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego).

>>>> Czytaj też: Most powietrzny Polska-Chiny będzie przewoził towary do ochrony medycznej